Hva er dine rettigheter som midlertidig ansatt?

Hva er dine rettigheter som midlertidig ansatt?

Spørsmål og svar om midlertidige ansettelser og innleie

Er du midlertidig ansatt eller innleid gjennom vikarbyrå hos din arbeidsgiver? Lurer du på hvilke rettigheter du har som midlertidig ansatt? Arbeidsgivers adgang til å ansette midlertidig eller benytte innleie er fastsatt i lov, og dersom det ikke foreligger et lovlig midlertidig ansettelsesgrunnlag, kan du ha rett på fast ansettelse.
query_builder PUBLISERT: January 1st, 2024
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

Tekst: Advokatene i YTF.

 

Når er det lovlig for arbeidsgiver å ansette midlertidig?

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at man skal ansettes fast, som vil si at midlertidige ansettelser i utgangspunktet er ulovlig. Det finnes enkelte unntak fra denne hovedregelen som gir arbeidsgiver adgang til bruk av midlertidig ansettelse. De mest brukte og relevante unntakene er dersom man utfører arbeid av midlertidig karakter eller ved vikariat (arbeid i stedet for en annen eller andre).

Når er det lovlig for arbeidsgiver å bruke innleie?

Den 1. april 2023 ble arbeidsmiljøloven endret slik at det ikke lenger er adgang til å leie inn arbeidstakere til å utføre arbeid av midlertidig karakter. Det betyr at innleie i all hovedsak kan benyttes dersom den innleide arbeidstakeren er vikar for andre ansatte.

Dersom du er innleid bør du derfor sjekke om arbeidsgivers begrunnelse for at du er innleid, og ikke fast ansatt, er at du er vikar for en annen. 

Er du midlertidig ansatt eller innleid gjennom bemanningsbyrå?

Vi får ofte inn saker fra medlemmer som er midlertidig ansatt hos sin arbeidsgiver eller jobber som innleid gjennom et vikarbyrå. Det kan være vanskelig å vurdere hva som er lovlig og når man kan ha krav på fast ansettelse.

Hva er arbeid av midlertidig karakter?

Dersom man skal utføre arbeid av midlertidig karakter er det en forutsetning at behovet for arbeidskraft er tidsbegrenset. Dersom du utfører arbeid som normalt og løpende utføres i den ordinære driften vil det normalt ikke være grunnlag for midlertidig ansettelse. Arbeidet skal ha et tidsbegrenset preg og skille seg fra det som ellers løpende utføres.

Typiske eksempler på arbeid som kan være av midlertidig karakter er ekstrahjelp som tilkallingshjelp og ringevikarer, sesongarbeid, og prosjektarbeid.

Sesongarbeid vil knytte seg til sesongmessige svingninger i arbeidsmengden, eksempelvis i forbindelse med arrangementer, høytider og arbeid som må utføres til bestemte tider av året.

Bruk av ekstrahjelp må forutsette at det oppstår behov for hjelp som ikke kan planlegges på forhånd, eksempelvis ved en ekstraordinær og forbigående arbeidstopp. Du skal ikke være midlertidig ansatt om du fyller et permanent deltidsbehov som eksempelvis helgevakt.

Prosjektarbeid vil være tidsavgrenset arbeid som ikke er knyttet til virksomhetens normale drift.

info Visste du at...

...medlemmer i Yrkestrafikkforbundet har tilgang på hjelp fra YTFs egne rådgivere og advokater dersom det oppstår problemer i arbeidsforholdet? Les mer her

I hvilke tilfeller kan man være vikar for en annen?

En vikar skal fylle en bestemt stilling eller utføre bestemte arbeidsoppgaver ved fravær av en eller flere bestemte arbeidstakere. Vikarer vil typisk benyttes i forbindelse med sykdom, permisjoner eller ferie.

Det er ikke en forutsetning at man vikarierer for en bestemt person, man kan eksempelvis også være vikar i forbindelse med generell ferieavvikling. Det er imidlertid ikke lov å dekke et konstant og stabilt behov for vikartjenester med midlertidig ansettelse.

 

Hvordan finner jeg ut på hvilket grunnlag jeg er midlertidig ansatt?

Grunnlaget for den midlertidige ansettelsen din skal stå i arbeidsavtalen din.

 

100 lageransatte og sjåfører fikk fast stilling

Den siste tiden har Yrkestrafikkforbundet sørget for at over hundre lageransatte og sjåfører har gått fra å være vikarer til å få fast stilling. Stadig flere lageransatte velger å melde seg inn i YTF.

Hva bør du tenke over for å vurdere om den midlertidige ansettelsen din er lovlig?

Den midlertidige ansettelsen vil være ulovlig om du ikke reelt sett utfører arbeid som er av midlertidig karakter eller om du som vikar fyller et permanent vikar- eller bemanningsbehov.

Dersom du er ansatt for å utføre arbeidsoppgaver av midlertidig karakter, men over en lengre periode har en stabil arbeidsmengde knyttet til virksomhetens kjerneoppgaver, kan dette tale for at du er ulovlig midlertidig ansatt.

Det samme vil gjelde dersom du er ansatt som vikar og du fyller et varig og stabilt vikarbehov uten at det kan konkretiseres hvem du vikarierer for.

Ved disse vurderingene kan det være lurt å gjøre undersøkelser på arbeidsplassen din. Har arbeidsgiver mange midlertidig ansatte, og fornyes de midlertidige kontraktene løpende? Dette kan tyde på ulovlig bruk av midlertidig arbeidskraft.

Det kan også være lurt å snakke med tillitsvalgte på arbeidsplassen. Tillitsvalgte skal drøfte bruk av midlertidige ansettelser en gang i året med arbeidsgiver og vil derfor ha informasjon om bemanningssituasjonen på arbeidsplassen.

 

Hva skjer dersom jeg er ulovlig midlertidig ansatt?

Dersom man er ulovlig midlertidig ansatt har man som utgangspunkt krav på fast stilling. Du kan kreve fast ansettelse når som helst under ansettelsesperioden.

Dersom ansettelsesforholdet tar slutt er det viktig å merke seg at det løper frister for å kreve fast ansettelse. Innen to uker fra din siste arbeidsdag må det fremsettes krav om forhandlingsmøte på bakgrunn av den ulovlige midlertidige ansettelsen.

Innleide vant i tingretten – fikk fast jobb

Brødrene Dahl ønsket å kvitte seg med tre innleide lageransatte. Med advokathjelp fra YTF vant de tre fram i tingretten. Resultatet ble fast ansettelse og en klekkelig erstatning.

Hva bør jeg gjøre om jeg mistenker at jeg er ulovlig midlertidig ansatt?

Dersom du er medlem i YTF kan vi bistå deg med å vurdere grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. Vi kan også bistå deg med å kreve forhandlingsmøte og delta i dette. Du kan sende saken din til arbeidsliv@ytf.no for å få en vurdering av saken din.

Dersom du har sluttet å få vakter hos arbeidsgiver er det viktig at du sender oss saken så fort som mulig, slik at vi kan overholde fristene som løper fra din siste arbeidsdag.

Er du vikar? Du kan ha krav på fast jobb.

Yrkestrafikkforbundet har hjulpet mange vikarer med å få fast jobb. I denne artikkelen får du en kort innføring i hvilke rettigheter du har, og hvordan du kan gå frem for å få fast jobb.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Filmet i busskrasj: 954.453 kr i erstatning

Sjåføren ville dokumentere uhellet i bussen, og brukte mobilen for å ta bilder av det som hadde skjedd. Etter at arbeidsgiver hentet ut video av dette fikk sjåføren sparken.