Det er bred enighet om at faste stillinger gir størst grad av trygghet for arbeidstaker. Foto: Jonas Ruud

Det er bred enighet om at faste stillinger gir størst grad av trygghet for arbeidstaker. Foto: Jonas Ruud

Er du midlertidig ansatt eller innleid gjennom bemanningsbyrå?

Vi får ofte inn saker fra medlemmer som er midlertidig ansatt hos sin arbeidsgiver eller jobber som innleid gjennom et vikarbyrå. Det kan være vanskelig å vurdere hva som er lovlig og når man kan ha krav på fast ansettelse.
query_builder PUBLISERT: September 14th, 2023
edit FORFATTER: YTF

Skrevet av juridisk avdeling i YTF.

Arbeidsmiljølovens hovedregel er at arbeidstaker skal ansettes fast. Arbeidsmiljøloven har som formål å verne arbeidstakernes interesser, og skal blant annet sikre trygge ansettelsesforhold for de ansatte. Det er bred enighet om at faste stillinger gir størst grad av trygghet for arbeidstaker. 

Av og til vil det likevel være behov for midlertidige ansettelsesforhold, og loven oppstiller derfor noen unntak for når det lovlig kan inngås midlertidige ansettelser. De mest praktiske eksemplene på lovlig midlertidig ansettelse er dersom:

a)     den midlertidig ansatte utfører arbeid av midlertidig karakter

(typisk når bedriften har et tidsbegrenset ekstra behov for arbeidskraft i forbindelse med høysesong)

b)    den midlertidig ansatte er vikar for andre ansatte

Frem til 1. april 2023 kunne bedrifter også leie inn arbeidstakere fra bemanningsbyrå i begge disse situasjonene (a og b). Mer om endringen av dette under punkt 2.

Selv om du utfører arbeid av midlertidig karakter eller vikarierer for andre, finnes det en maksimal grense for hvor lenge du kan være sammenhengende midlertidig ansatt eller innleid hos samme bedrift. I dag er denne grensen 4 år for midlertidig ansettelse og 3 år for innleie fra bemanningsbyrå.

Spørsmål og svar om midlertidige ansettelser og innleie

Er du midlertidig ansatt eller innleid gjennom vikarbyrå hos din arbeidsgiver? Lurer du på hvilke rettigheter du har som midlertidig ansatt? Arbeidsgivers adgang til å ansette midlertidig eller benytte innleie er fastsatt i lov, og dersom det ikke foreligger et lovlig midlertidig ansettelsesgrunnlag, kan du ha rett på fast ansettelse.

Dersom den midlertidige ansettelsen/innleien ikke er lovlig begrunnet, eller overskrider de maksimale grensene, er det snakk om en ulovlig midlertidig ansettelse/innleie. Arbeidstakeren har da krav på fast ansettelse. Ulovlig innleide arbeidstakere har krav på fast ansettelse hos innleiebedriften.

info Visste du at...

...medlemmer i Yrkestrafikkforbundet har tilgang på hjelp fra YTFs egne rådgivere og advokater dersom det oppstår problemer i arbeidsforholdet? Les mer her.

Viktige endringer adgangen til midlertidig ansettelse og innleie fra vikarbyrå:

1.     Det finnes ikke lenger noen generell adgang til midlertidig ansettelse

Tidligere kunne det avtales midlertidig ansettelse i en periode på 12 måneder uten at det måtte oppgis noen videre begrunnelse for hvorfor ansettelsen ikke var fast. Den 1. juli 2022 ble denne adgangen fjernet. Dersom du er midlertidig ansatt uten lovlig begrunnelse, har du krav på fast stilling.

2.     Det kan ikke lenger benyttes vikarer fra bemanningsbyrå til å utføre arbeid av midlertidig karakter

Den 1. april i år ble adgangen til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsbyrå begrenset. Etter dette kan det ikke lenger benyttes innleie for å utføre arbeid av midlertidig karakter. Dette betyr at innleie i all hovedsak bare kan brukes dersom den innleide arbeidstakeren er vikar for andre ansatte. Dersom du som arbeidstaker for eksempel blir innleid på grunn av midlertidig økt arbeidsmengde i innleiebedriften, vil dette nå være en ulovlig innleieavtale. Du vil da ha krav på fast ansettelse i innleiebedriften.

De nye reglene gjelder for alle innleieavtaler som er inngått etter 1. april 2023. For innleieavtaler som ble inngått før 1. april 2023, gjelder de nye reglene fra 1. juli 2023. 

3.     Fra 1. januar 2024 får du rett på fast stilling dersom du har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn 3 år

Fra 1. januar 2024 vil den maksimale grensen for hvor lenge du kan være sammenhengende midlertidig ansatt hos samme arbeidsgiver settes ned fra 4 år til 3 år.

Årlige drøftelser med arbeidsgiver om bruken av midlertidige ansettelser og innleie

Minst en gang i året skal arbeidsgiver drøfte bedriftens bruk av midlertidige ansettelser og innleie med tillitsvalgte. Dette er arbeidsgiver forpliktet til etter arbeidsmiljøloven.