Regioner i YTF

Region

Navn

E-post

Mobil

Nettside

YTF Aust-Agder

Ramse, Dag Magne

dagramse@hotmail.com

91608950

YTF Buskerud

Nordhagen, Svein

svein.nordhagen@vy.no

95029203

YTF Funksjonærer

Helleseth, Ove

ove.helleseth@tide.no

93239364

YTF Innlandet

Ulsrud, Jon Halvar

jonul64@gmail.com

90643702

YTF Vestland

Sande, Trude C.

trude.christin.sande@tide.no

90141632

https://www.ytf2.no/

YTF Logistikk

Laberget, Jan-Arne

janarnelaberget@yahoo.no

48053123

Facebookside for YTF Logistikk

YTF Møre og Romsdal

Myrvoll, Kjell Arne

kjmyrv@hotmail.no

48159154

YTF Nord

Nibe, Fred Ove

fred.nibe@online.no

93418887

YTF Nordland

Skoglund, Svein Roger

srogskog@online.no

92863006

YTF Oslo / Akershus

Adriaensen, Jan

janpm.adriaensen@gmail.com

45267319

YTF Sør-Vest

Larsen, Karsten A.

karsten.a.larsen@gmail.com

48083510

YTF Telemark

Gletne, Øyvind

ogletne@live.no

98479067

YTF Trøndelag

Andersson, Eva

evasson@online.no

46864103

YTF Vestfold

Fremstad, Raymond

raymond.fremstad@gmail.com

97186313

Ytf.Dialog Vestfold | Horten | Facebook

YTF Østfold

Hult, Espen

espen@hult.no

90690164