Hva gjør du hvis du blir utsatt for førerkortbeslag? Foto: Arne Danielsen

Hva gjør du hvis du blir utsatt for førerkortbeslag? Foto: Arne Danielsen

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.
query_builder PUBLISERT: February 12th, 2019
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Tekst: Advokatene i YTF. Foto: Arne Danielsen/Yrkestrafikk

En av de mest alvorlige sakstypene vi mottar er fra medlemmer som har fått førerkortet beslaglagt av politiet. Man har enten vært i et trafikkuhell, eller man har kjørt på en måte som politiet mener er ulovlig. Denne artikkelen handler om hva du bør gjøre hvis man er utsatt for førerkortbeslag.

Saken starter
Førerkortbeslag starter normalt med at man blir stanset av politiet eller at politiet kommer til ulykkesstedet. Før politiet bestemmer seg for om de vil beslaglegge førerkortet ber de ofte om å foreta et avhør.

Du har ingen plikt til å avgi forklaring. Særlig hvis du er stresset eller hvis det er en alvorlig ulykke kan du be om å få være med til politistasjonen og avgi forklaring i rolige omgivelser, eventuelt utsette avhøret til senere.

Hvis du velger å forklare deg bør du forklare deg sant. Du bør være forsiktig med å uttale deg om ting du er usikker på, og gi klart uttrykk for tvil dersom du er i tvil. La deg for eksempel ikke presse til å oppgi hvilken fart du holdt hvis du er usikker.

Når avhøret er over må politiet få godkjenning av en politijurist for å gjøre beslag i førerkortet. Vanligvis foregår det ved at patruljen ringer inn til vakthavende jurist. Når politijuristen har godkjent, kan patruljen beslaglegge førerkortet på stedet.

Du vil da få et valg om du godtar eller motsetter deg førerkortbeslaget. I 9 av 10 tilfeller anbefaler vi at du ikke godtar førerkortbeslaget. Dette bør du uttrykkelig si, slik at du er sikker på at politiet får det med seg.

info Visste du at...

...YTF har egne advokater som hjelper deg i f.eks. oppsigelse- og avskjedssaker, førerkortbeslag, personvern og trygd?

Les mer om hjelpen du får eller meld deg inn her.

Dommerbehandling
Virkningen av at du ikke godtar førerkortbeslaget er at politiet må få godkjenning av en dommer om beslaget kan opprettholdes. Saken må være sendt til tingretten innen tre uker etter tidspunktet for beslag. Selv om du ikke godtar førerkortbeslaget kan altså politiet ta med seg førerkortet ditt, men saken må sendes til en dommer innen tre uker.

Du bør kontakte advokatene i YTF så fort som mulig etter at du fikk førerkortbeslaget. Du kan kontakte oss på arbeidsliv@ytf.no og forklare hva som har skjedd, så vil du få tildelt en saksbehandler.

Vi drar sammen med deg i rettsmøtet og taler din sak, uansett hvor i landet du holder til. Unntaket er saker hvor årsaken til beslaget er rus, promille eller fart, hvor vi ikke bistår i rettsmøtet, men kan hjelpe med råd og veiledning.

Det er opp til dommeren om beslaget opprettholdes. Dommeren kan bestemme at du får igjen førerkortet i påvente av straffesaken.

Etter rettsmøtet
Etter rettsmøtet er det forskjellig fra sak til sak hvordan saksgangen blir videre. I de mest alvorlige sakene med person- eller dødsulykker må man forvente at saken etterforskes ferdig før man må gjennom en større straffesak, en såkalt hovedforhandling. Vi kan bistå som din forsvarer.

Også i de mindre sakene hvor det «bare» er snakk om et kort førerkortbeslag og en liten bot må man regne med en hovedforhandling etter det første rettsmøtet. Vi bistår som din forsvarer i disse sakene når vi på forhånd har vurdert at det er en reell mulighet for frifinnelse, redusert bot eller om det er mulig å unngå inndragning av førerkort. I saker om rus/promille eller fart gir vi kun råd og veiledning.

Hva med arbeidsgiver?
Overfor arbeidsgiver råder vi deg til å være åpen og ærlig om hva som har skjedd. Du er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Ofte kan det tilrettelegges for at du kan gjøre arbeid som ikke krever førerkort, for eksempel arbeid i vaskehall eller på kontoret. Hvis det ikke finnes slikt arbeid kan man bli enige om en periode med permisjon uten lønn inntil saken er avklart. Hvis du senere blir frifunnet vil du ha krav på å få lønnstapet erstattet av politiet.

Hvis arbeidsgiver ønsker å si deg opp på grunn av førerkortbeslaget får du hjelp fra advokatene i YTF. Også her er unntaket når oppsigelsen/avskjeden er grunnet i rus, promille- eller fart, hvor vi i kan tilby råd og veiledning.

Trailersjåfør ble fratatt førerkortet to ganger, men begge beslagene var feil

To ganger valgte politiet å ta førerkortet til trailersjåføren for det de mente var uforsvarlig kjøring. Grunnlaget for beslagene var derimot tynt, og ved hjelp av Yrkestrafikkforbundets advokater ble mannen frifunnet.

Brukte «feil» slepetau - mistet to førerkort

Politiet stoppet på dagtid to YTF-medlemmer som tauet en personbil med en utrykningsbil de hadde fått låne av arbeidsgiver.

Fikk førerkortet tilbake

Politiet ville beholde førerkortet til langt ut i mars, YTF-medlemmet fikk hjelp av advokat Martin og er tilbake på veien.

Godssjåfør slapp 8 måneders førerkortbeslag

Fikk hjelp av YTFs advokatfullmektig Marius Træland og er tilbake på veien.

6 mnd førerkortbeslag for dekselvipping

Politiet hadde observasjonspost i terrenget ved veien og observerte at YTF-medlemmet holdt en mobiltelefon i høyre hånd og trykket på denne med tommelen. Politiet viste til at bruk av mobiltelefon under kjøring er forbudt og inndro førerkortet. Påtalemyndigheten begjærte førerkortbeslag i seks måneder.

Fikk tilbake førerkortet etter et uhell

En turbussjåfør kjørte i vinter med en skoleklasse på tur. Imot kom en brøytebil med plogen oppe, og sjåføren måtte kjøre mot den hvite linjen for å unngå sammenstøt. – Det var glatt ved den hvite linjen, og bussen kjørte i grøfta. Dette mente vi var et uhell for å unngå et større sammenstøt, sier advokatfullmektig Marius Træland.