Er du vikar? Du kan ha krav på fast jobb.

Yrkestrafikkforbundet har hjulpet mange vikarer med å få fast jobb. I denne artikkelen får du en kort innføring i hvilke rettigheter du har, og hvordan du kan gå frem for å få fast jobb.
query_builder PUBLISERT: January 13th, 2021
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Tekst: Advokatene i YTF

MIDLERTIDIG ANSETTELSE OG INNLEIE ER I UTGANGSPUNKTET ULOVLIG
Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at man skal ansettes i fast stilling i den bedriften man arbeider i. Det vil si at midlertidige avtaler, herunder tilkalling-/vikaravtaler, samt innleie fra bemanningsbyråer i utgangspunktet ikke er tillatt. Det er bare lov å bruke vikarer til å dekke et reelt midlertidig behov for arbeidskraft¹. Hvis arbeidsgiver bruker vikarer hver måned tilsier det normalt at grunnbemanningen er for lav. Nedenfor går vi igjennom noen typetilfeller hvor det er lov å bruke vikar og noen typetilfeller hvor det ikke er lov å bruke vikar.

  1. Vikar for fast ansatte

Det er lov å bruke vikar for å dekke andres fravær. Det er ikke et absolutt krav at man er vikar for en navngitt person. Det er eksempelvis lov til å ha «sommervikarer» for å dekke opp for ferieavvikling. Det er heller ikke et krav at vikaren må utføre akkurat de samme arbeidsoppgavene som den man vikarierer for. Arbeidsgiver kan altså omdisponere de ansatte, men det er et absolutt vilkår at vikaren utfører et arbeid som rent faktisk skyldes at andre er fraværende. Det er altså ikke nok at arbeidsgiver kan peke på at noen er fraværende.

  1. Varig vikarbehov

Hvis arbeidsgiver har et løpende behov for vikarer på grunn av fravær skal dette dekkes med faste ansettelser. Det vil si at hvis en bedrift med 100 ansatte har en relativt stabil fraværsprosent på 10% skal de ha 110 fast ansatte. De 10 overskytende ansatte dekker andre ansattes fravær.

I bussbransjen kalles disse overskytende ansatte for FAUSer (Fast ansatt uten skift). De har en mindre forutsigbar arbeidsdag enn andre ansatte, men har utover det alle rettigheter som faste ansatte har, og opparbeider seg ansiennitet til å søke på andre stillinger etter hvert. I stedet for en vanlig arbeidsplan får de ofte en arbeids- og fridagsplan og får vite arbeidstiden sin så tidlig som mulig, men senest dagen før.

  1. Sesongtopper eller uforutsette arbeidstopper.

Det er også lov til å bruke vikarer i sterkt sesongpreget arbeid, eller for å dekke uforutsette, kortvarige arbeidstopper. På den annen side kan man ikke dekke jevne variasjoner i arbeidsmengde med vikarer. Det overordnede spørsmålet vil være om det er mulig å organisere arbeidet gjennom faste ansettelser, eksempelvis ved at ansatte arbeider lange dager i hektiske perioder og avspaserer i lavsesong.

  1. Usikkerhet om fremtidig bemanningsbehov

Det er ikke lov å bruke vikarer fordi bedriften tror det kan bli nedbemanninger i nær fremtid. Vi opplever at mange virksomheter innfører ansettelsesstopp i disse tilfellene. Det er ikke tillatt. Bedriften må i stedet bemanne ut ifra det behovet de har, og så eventuelt nedbemanne eller permittere hvis det viser seg at de får behov for færre ansatte.

I slike situasjoner vil det være en klar fordel å bli fast ansatt fremfor å bli ansatt i vikariat, selv om man risikerer en fremtidig oppsigelse. Arbeidsgiver bør i disse tilfellene være åpne på at de bemanner etter dagens behov, men at det er risiko for nedbemanning i nær fremtid. Når man blir fast ansatt vil man få en rekke rettigheter som ikke gjelder for vikarer. For eksempel opparbeider man seg ansiennitet, man har oppsigelsestid, man har et sterkt stillingsvern som innebærer at arbeidsgiver må strekke seg langt for å forsøke å unngå nedbemanning, og man kan ha fortrinnsrett til ledig stilling i fremtiden.

KONSEKVENSER AV ULOVLIG VIKARBRUK
Hvis arbeidsgiver bruker vikarer uten at de har lov til det er konsekvensen at den som er vikar har krav på fast stilling.

Hvis du vil kreve fast stilling kan du gjøre det når som helst under vikariatet. Hvis vikariatet avsluttes løper viktige frister. Innen 2 uker fra siste arbeidsdag må du be om et forhandlingsmøte. Du bør kontakte Advokatene i YTF i god tid før denne fristen, så vi får hjulpet deg. Frist får å gå til søksmål er 8 uker fra siste arbeidsdag. Hvis det blir holdt et forhandlingsmøte er fristen 8 uker fra møtet. Dette er en absolutt frist.

Hvis man har et økonomisk tap kan man også kreve det erstattet. Frist for å gå til søksmål med kun krav om erstatning er 6 måneder fra siste arbeidsdag eller fra forhandlingsmøtet.

INDIKASJONER PÅ ULOVLIG VIKARBRUK
Hvis disse punktene er oppfylt i din bedrift er det en klar indikasjon på at vikarbruken er ulovlig

  • Det brukes vikarer hver måned

  • Vikariatene fornyes løpende og med faste intervaller, uavhengig av lengden på det påberopte grunnlaget (fravær/prosjekt/sesong)

Hvilken begrunnelse som gis for forlengelsene vil også være en indikasjon på at vikariatet er lovlig eller ulovlig. Hvis forlengelsen skyldes at en sykemeldt har fått forlenget sykefravær, eller at et prosjekt har tatt lenger tid enn i forutsatt i utgangspunktet vil det være en indikasjon på at behovet reelt sett er midlertidig, men hvis fornyelsen skjer løpende og eksempelvis på tross av at den man i utgangspunktet vikarierte for er tilbake vil dette indikere at vikariatet er ulovlig.

Hvis bedriften ikke har fornyet din vikaravtale vil det også være en indikasjon på ulovlig vikariat hvis de har hentet inn ny vikar. Det er ikke ulovlig å bruke ny vikar når det oppstår et nytt behov, men det å stadig ha inn nye vikarer tilsier at grunnbemanningen er for lav.

HVORDAN FÅ FAST JOBB?

Spør hvem du er vikar for.

Det kan være tøft å kreve fast stilling. Mange velger å vente og se om de får tilbud om fast stilling. Du bør allikevel spørre om hvem du er vikar for, i tilfelle du senere ønsker å ta saken din videre.

Vi opplever at en del arbeidsgivere tilpasser begrunnelsen for vikariatet i etterkant. For å unngå dette bør du stille spørsmål og være interessert i hvem du er vikar for, men også hvem andre er vikar for. På den måten bindes arbeidsgiver til at begrunnelse, og man unngår at de i ettertid maskerer saksbehandlingsfeil.

Tell vikarene

Skaff deg et overblikk over bemanningssituasjonen. Hvor mange vikarer er det der du jobber? Hvor mange er fast ansatt? Hvor mange av vikarene jobber litt og hvor mange jobber mye? Hvilke avdelinger er det få vikarer på og hvilke er det mange? Dette vil være viktig informasjon for oss hvis du vil ha en vurdering av om du har krav på fast stilling.

info Visste du at...

...YTF har egne advokater som hjelper deg i f.eks. oppsigelse- og avskjedssaker, førerkortbeslag, personvern og trygd?

Les mer om hjelpen du får eller meld deg inn her

Spør tillitsvalgt hva de tenker om bemanningen

Ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver ta opp vikarbruk med de tillitsvalgte en gang i året. De tillitsvalgte vil derfor ofte sitte med mye informasjon som er nyttig hvis du tror du kan ha krav på fast stilling. Spør hvor mange prosent som er vikarer, og hva som er grunnen til at det er så mange vikarer.

Det er også viktig å snakke med tillitsvalgt for å finne ut av om det er inngått en avtale om utvidet adgang til innleie. I tilfelle kan det innebære at du ikke har krav på fast ansettelse selv grunnbemanningen er for lav.

Organiser deg

Det er mange vikarer som er uorganisert. Som organisert har du et forbund i ryggen, noe som er et ekstra viktig sikkerhetsnett for deg som ikke har vanlig stillingsvern.

Be om bistand fra forbundet

Hvis du er medlem og har bestemt deg for at du ønsker å kreve fast stilling må du sende en mail til arbeidsliv@ytf.no og be om en vurdering av saken. Få med informasjonen du har fått ved å følge rådene overfor. Send også med alt av relevant dokumentasjon som viser hvor mye og hvor lenge du har vært vikar, herunder arbeidskontrakt(er), eventuelle oppdragsbekreftelser, lønnsslipper og timelister.

Vi ser frem til å høre fra deg.

¹ Det er også lov å bruke midlertidig ansettelse/innleie til å dekke et varig behov i noen helt spesielle unntakstilfeller. dette er nærmere beskrevet i bokstav c-f i arbeidsmiljøloven §14-9 og gjelder arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV, idrettsutøvere ol, samt en generell adgang som er veldig upraktisk og derfor ikke brukes

Innleide vant i tingretten – fikk fast jobb

Brødrene Dahl ønsket å kvitte seg med tre innleide lageransatte. Med advokathjelp fra YTF vant de tre fram i tingretten. Resultatet ble fast ansettelse og en klekkelig erstatning.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Trailersjåfør ble fratatt førerkortet to ganger, men begge beslagene var feil

To ganger valgte politiet å ta førerkortet til trailersjåføren for det de mente var uforsvarlig kjøring. Grunnlaget for beslagene var derimot tynt, og ved hjelp av Yrkestrafikkforbundets advokater ble mannen frifunnet.

100 lageransatte og sjåfører fikk fast stilling

Den siste tiden har Yrkestrafikkforbundet sørget for at over hundre lageransatte og sjåfører har gått fra å være vikarer til å få fast stilling. Stadig flere lageransatte velger å melde seg inn i YTF.