Hvilke rettigheter har du i forbindelse med korona-pandemien? Spørsmål og svar om COVID-19.

Hvilke rettigheter har du i forbindelse med korona-pandemien? Spørsmål og svar om COVID-19.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?
query_builder PUBLISERT: March 11th, 2020

Tekst: YTFs arbeidslivsavdeling.

Artikkelen oppdateres med nye spørsmål vi får inn. Vi vil også kunne endre svarene ettersom nye tiltak blir iverksatt. 

Mange tar kontakt for tiden, og det er vanskelig å besvare alle henvendelser med en gang. Les igjennom disse spørsmålene. Om du fortsatt har spørsmål etter å ha lest igjennom, vil vi at du sender e-post til arbeidsliv@ytf.no, så svarer vi så fort vi har mulighet. 

 

SPØRSMÅL FOR DEG SOM NETTOPP HAR FÅTT PERMITTERINGSVARSEL

 

Jeg har fått permitteringsvarsel. Hva gjør jeg nå?

 • Varsle NAV om at du blir permittert og søke dagpenger. Dette kan du gjøre på nav.no

 • Varsle YTF om at du vil bli permittert. Du vil da få redusert kontingent (100 kroner). Send en e-post til medlem@ytf.no hvor du skriver når du vil bli permittert

 • Les spørsmål og svar på siden under. Denne siden vil svare på det du lurer på i forbindelse med permitteringen

Jeg har fått to dagers varsel om permittering. Skal jeg ikke varsles 14 dager i forveien?

Utgangspunktet er at en skal ha 14 dagers varsel. To dagers permitteringsvarsel kan brukes ved «ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser». Permittering på grunn av korona vil som hovedregel ikke være slik hendelse.

Dersom det skal være grunnlag for kun 2 dagers varsel må det være noe helt særskilt, eksempelvis fordi det kommer et plutselig og uventet pålegg fra regjeringen om å innstille driften.

Dette kan ha betydning for hvor lenge du vil motta full lønn.

 

Eksempel 1: Arbeidsgiver permitterer med 14 dagers varsel

Du vil da arbeide 14 dager etter du mottar varsel om permittering. I denne perioden får du full lønn, selv dersom arbeidsgiver ikke har nok arbeid til deg.

Når varselsperioden på 14 dager er ferdig har du krav på full lønn i 20 dager før du går over på dagpenger.

Du vil derfor ha krav på full lønn i ca. seks uker.

Eksempel 2: Arbeidsgiver permitterer med 2 dagers varsel

Du arbeider I to dager etter at du mottar varsel om permittering. I denne perioden får du full lønn, selv dersom arbeidsgiver ikke har nok arbeid til deg.

Etter varselperioden på 2 dager har du krav på lønn i 20 dager.

Du vil derfor ha krav på full lønn i ca. Fire uker pluss to arbeidsdager.

Jeg har fått et betinget permitteringsvarsel. Er dette lovlig?

Koronasituasjonen gir ikke grunnlag for å sende betinget permitteringsvarsel.

Et eksempel på betinget permitteringsvarsel er “du vil bli permittert dersom rutetilbudet reduseres eller innstilles”. Hvis du har fått et betinget permitteringsvarsel er dette ulovlig.

Arbeidsgiver må da eventuelt gi et nytt permitteringsvarsel. Varslingsfristen regnes da fra det nye permitteringsvarselet.

 

Arbeidsgiveren min er redd for smittefare. Har arbeidsgiver rett til å permittere meg?

Nei. Smittefare er ikke permitteringsgrunn. Se nærmere om smittefare under “sykmelding” nedenfor.

 

Kan arbeidsgiver bruke timebanktimene mine før permitteringen iverksettes?

Om dere har avtale om timebank skal denne følges. Du må derfor se hva som står i avtalen. Om du er usikker på hva som står i avtalen bør du ta kontakt med din tillitsvalgt som kan hjelpe deg videre.

 

Bedriften permitterer noen ansatte.  Andre får fortsette i jobb. Hvilke regler gjelder for utvelgelsen?

Utgangspunktet er at de med lengst ansiennitet skal få fortsette.

Men en kan fravike denne regelen dersom det er saklig grunn til dette. Tillitsvalgte og bedriften skal diskutere om når det er saklig grunn for å fravike ansienniteten.

Det er også lov til å bruke rullerende permittering. Dette betyr at en skifter på hvem som er permittert. For eksempel hvor en jobber annenhver uke eller annenhver dag. Husk at en må være minimum 40 % permittert for at en skal ha krav på dagpenger.

Jeg er ikke enig i at det er grunnlag for å permittere meg. Hva gjør jeg videre?

Om du mener det er feil at du blir permittert bør du ta kontakt med din tillitsvalgt.

Din tillitsvalgt kan kreve et møte med bedriften for å diskutere om det er riktig at du blir permittert. Om dere ikke blir enig i dette møtet må dere skrive en protokoll som viser at dere er uenig. Protokollen kan sendes til arbeidsliv@ytf.no for vurdering.

Om tillitsvalgt har behov for bistand underveis kan tillitsvalgt ta kontakt med forbundet.

 

SPØRSMÅL FOR DEG SOM ER PERMITTERT

Jeg er nettopp blitt permittert. Hva gjør jeg?

 • Om du ikke alt har meldt deg arbeidsledig hos nav er det viktig at du gjør dette straks. Du kan melde deg arbeidsledig på nav.no

 • Om du ikke alt har varslet YTF om at du er permittert bør du gjøre dette straks. Du må skrive en e-post som forklarer dette til medlem@ytf.no

 • Du må sende meldekort til NAV, les mer om dette på nav sine sider

 • Du kan søke avdragsfritt lån. Om du har YTFs fordelsprogram i Nordea kan du sende søknad om avdragsfritt lån her.

 

Jeg er permittert. Hvor mye penger vil jeg få?

 • Fra du varsles om permittering til du blir permittert har du krav på lønn som normalt

 • Fra du er permittert har du krav på full lønn fra arbeidsgiver i to arbeidsdager

 • De neste 18 kalenderdagene (mandag til fredag) du er permittert vil du ha krav på full lønn fra NAV. 18 kalenderdager utgjør 83 prosent av en månedslønn.

Om du jobber i denne perioden vil inntektene trekkes fra i ytelsene fra NAV.

 • Etter dette vil du ha krav på dagpenger hos NAV. For de fleste betyr dette at du får mellom 60 og 80% av din tidligere inntekt. Du kan selv gå inn på NAVs dagpengekalkutator for å se hvor mye du kan forvente å få i dagpenger.

Jeg er delvis permittert. Hvor mye penger vil jeg få?

Du må være permittert minimum 40 % for å ha krav på dagpenger.

 • De to første arbeidsdagene vil du motta lønn fra arbeidsgiver

 • De 18 neste kalenderdagene (mandag til fredag) vil du motta full lønn fra NAV (full lønn regnes ut fra den månedslønnen du normalt har hatt). 18 kalenderdager utgjør 83 prosent av en månedslønn

Om du jobber i denne perioden vil inntektene trekkes fra i ytelsene fra NAV

 • Etter dette vil du har krav på dagpenger hos NAV. Du mottar mellom 60 og 80 % for den delen du er permittert. Du kan selv gå inn på NAVs dagpengekalkutator for å se hvor mye du kan forvente å få i dagpenger.

Jeg jobber deltid. Hvor mye penger vil jeg få?

Hvis du tjente 75 000 eller mer vil du motta dagpenger. Husk arbeidstiden din må være redusert med minimum 40 % for at du skal ha krav på dagpenger.

 • De to første arbeidsdagene vil du motta lønn fra arbeidsgiver

 • De 18 neste kalenderdagene (mandag til fredag) vil du motta full lønn fra NAV (full lønn regnes ut fra den månedslønnen du normalt har hatt). 18 kalenderdager utgjør 83 prosent av en månedslønn.

Om du jobber i denne perioden vil inntektene trekkes fra i ytelsene fra NAV

 • Etter dette vil du har krav på dagpenger hos NAV. Du mottar mellom 60 og 80 % for den delen du er permittert. Du kan selv gå inn på NAVs dagpengekalkutator for å se hvor mye du kan forvente å få i dagpenger.

Hvis du ikke oppfyller vilkårene for dagpenger må du kontakte NAV for å undersøke om du kan ha krav på andre ytelser, som sosialstønad, bostøtte eller liknende.

 

Jeg er permittert. Andre ansatte jobber overtid. Har bedriften lov til dette?

Permittering er bare lovlig hvis det er mindre å gjøre. Det stemmer dårlig med at det samtidig er behov for overtid.

Hvis det er mye overtid samtidig som ansatte er permittert bør de tillitsvalgte drøfte med arbeidsgiver om antallet permitterte kan reduseres.

Hvem skal få komme først tilbake på jobb hvis det er behov?

De samme reglene gjelder ved gjeninntakelse som ved utvelgelsen. Det vil si at man snur listen over de utvalgte, slik at de som var de siste som ble valgt ut er først inn igjen. Ofte de med best ansiennitet.

Hvis du er uenig i hvem som kalles tilbake på jobb må du kontakte tillitsvalgt. Tillitsvalgt kan tviste dette og sende inn til sekretariatet.

Permitteringen begynner egentlig i morgen, men arbeidsgiver sier nå at jeg skal komme på jobb allikevel. Er det lovlig?

Ja, det er lov å utsette permitteringen. Arbeidsgiver må gi deg en ny dato for når permitteringen starter. Hvis det går lengre tid må du få et nytt permitteringsvarsel.

Arbeidsgiver ber meg komme tilbake på jobb mens jeg er permittert. Er dette lovlig?

Ja. Du plikter å møte på jobb på kort varsel.

Blir permitteringen forlenget på noen måte når jeg jobber litt underveis?

Dagene du jobber innebærer at fristen for hvor lenge det er lov å være permittert med rett på dagpenger (per i dag 26 uker) forskyves tilsvarende. Dette registreres ved at du fyller inn dagene du jobber i  meldekort til NAV.

Arbeidsgiver må ta deg tilbake i arbeid så snart behovet for permittering opphører.

Permitteringen i seg selv  blir altså ikke forlenget av at du er tilbake i arbeid, men perioden det er lov å være permittert blir forlenget.

Permitteringen avsluttes. Når må jeg møte på jobb?

Det er ingen varslingsfrist for å avslutte permittering. Det vil si at du plikter å stille tilbake på jobb på kort varsel.

 

Jeg er permittert og ønsker å si opp stillingen min. Hvor lang oppsigelsestid har jeg?

Du kan si opp med 14 dagers varsel fra du har gått over på dagpenger.

Hvis du er permittert i mer enn tre måneder i tariffbedrift, og er permittert på ubestemt tid, kan du si opp på dagen

Hvis du sier opp din stilling kan dette påvirke retten på dagpenger. Du må derfor varsle NAV om at du sier opp.

Oppsigelsen bør gis skriftlig.

 

Jeg har fått oppsigelse mens jeg er permittert. Hva skjer nå?

Permitteringen avbrytes. Du vil da starte din oppsigelsestid. I oppsigelsestiden har du rett- og plikt til å stille på jobb. Du vil da motta lønn for oppsigelsestiden.

 

Kan jeg ta annet arbeid mens jeg er permittert?

Ja. Om kontrakten din krever at du skal varsle arbeidsgiver må du gjøre det.

Husk at du da må melde ifra til NAV. Det du tjener vil avkortes mot dagpengene du mottar fra NAV. Hvis du arbeider så mye at arbeidstiden ikke lengre er redusert med 40 %, vil retten til dagpenger falle bort.

 

Får jeg dagpenger i påsken?

For deg som er permittert løper dagpengene som normalt i påsken.

 

Hva skjer med pensjonen?

Som ansatt kan du ha krav på både tjenestepensjon og AFP. Reglene er ulike for de to ulike typer pensjon.

Tjenestepensjon

Det kommer an på hvilken pensjonsavtale som gjelder i din bedrift.

For noen avbrytes pensjonsordningen, mens for andre fortsetter innbetalingen mens du er permittert.

Vi anbefaler at du tar kontakt med arbeidsgiver for å høre om de vil fortsette å betale inn i din pensjonsordning. Ellers blir konsekvensene at du overtar kostnaden knyttet til pensjonsordningen, og pensjonen blir mindre verdt.

AFP

For deg som er over 53 år, og enda ikke har tatt ut AFP kan det også være greit å tenke på rettighetene dine til AFP.

Så lenge permitteringen er lovlig skal de ikke påvirke rettighetene dine til AFP.  Se nærmere informasjon på fellesordningen sine nettsider.

 

SÆRLIG OM PENSJONISTER

 

Jeg har fylt 67 år. Jeg blir nå permittert. Hvor mye penger vil jeg få?

 • Fra du varsles om permittering til du blir permittert har du krav på lønn som normalt

 • Fra du er permittert har du krav på full lønn i to arbeidsdager

 • De neste 18 kalenderdagene (mandag til fredag) du er permittert vil du ha krav på full lønn fra NAV. Om du jobber i denne perioden vil inntektene trekkes fra i ytelsene fra NAV.

 • Etter dette har du ikke krav på dagpenger, men vil motta pensjon som vanlig.

 

Jeg er permittert. Arbeidsgiver sier at bakgrunnen for dette er at jeg alt har krav til pensjon. Er dette lovlig?

Som utgangspunkt skal dem med lengst ansiennitet prioriteres for de oppgavene som er igjen i bedriften. Unntak fra dette skal drøftes med tillitsvalgte. Det er derfor viktig at du tar kontakt med din tillitsvalgt.

 

SÆRLIG OM SYKMELDTE

Jeg er sykmeldt. Kan jeg da permitteres?

Også sykmeldte kan få varsel om at de blir permittert.

Jeg var sykmeldt før vi mottok permitteringsvarsel. Arbeidsgiver har varslet om at jeg vil bli permittert. Hvor mye penger vil jeg få?

Du fortsetter på sykepenger så lenge du er sykmeldt.

Dersom du permitteres etter at sykmeldingen er over vil du ha krav på permitteringslønn og sykepenger som andre ansatte.

Jeg blir sykmeldt mens jeg er permittert. Hvor mye penger får jeg?

Du får sykepenger beregnet som arbeidsledig. Det vil si at du normalt får det samme som du får i dagpenger.

Merk at dersom du blir syk i permitteringsperioden vil dette påvirke hvor lenge du kan være permittert. Arbeidsgiver kan da forlenge permitteringsperioden.  Du vil derfor kunne være permittert lenger enn dine kollegaer som ikke er sykmeldt.

 

SÆRLIG OM TILKALLINGSVIKARER OG LIKNENDE

Jeg er timessjåfør. Bedriften forteller at det ikke er behov for meg fremover. Er dette lovlig?

Dersom du er lovlig ansatt som timessjåfør og det ikke lenger er behov for at du skal kjøre, har ikke bedriften plikt til å gi deg flere skift.

Men mange tilkallingssjåfører har krav på fast ansettelse. Dette kan bety at du har krav på mer kjøring og rett til dagpenger. Vi anbefaler derfor at du sender en e-post til arbeidsliv@ytf.no for at våre advokater kan vurdere om du har krav på fast ansettelse. Det er viktig at du i e-posten skriver:

 • Hvor lenge har du vært tilkallingssjåfør i bedriften

 • Hva er bakgrunnen for at du er tilkallingssjåfør heller enn fast ansatt

 • Hvor mye har du arbeidet i bedriften

Du må også sende med dokumentasjon i form av lønnsslipper og/eller timelister, samt arbeidskontrakt.

 

Jeg får ingen jobb fremover. Hvor mye penger vil jeg få fra NAV?

Tilkallingsvikarer (timessjåfører) kan ha krav på dagpenger. Dette gjelder både i tilfeller man ikke blir satt opp på vakter fremover, og i tilfeller hvor tilkallingsvikaren har blitt permittert. Det gjelder også for deg som har en deltidsstilling, men som har jobbet vesentlig mer enn stillingen din tilsier.

Når du ikke er fast ansatt, er du ikke sikret full inntektsdekning de første 20 dagene. Du kan selv gå inn på NAVs dagpengekalkutator for å se hvor mye du kan forvente å få i dagpenger.

 

Jeg får mye mindre jobb nå enn det jeg vanligvis får. Hvor mye penger får jeg fra NAV?

Du kan ha krav på dagpenger for å dekke opp deler av tapt inntekt. Arbeidstiden må være redusert med minst 40%. Du kan selv gå inn på NAVs dagpengekalkutator for å se hvor mye du kan forvente å få i dagpenger.

 

KARANTENE

Får jeg lønn dersom jeg settes i hjemmekarantene?

Hvis du kan utføre arbeid hjemmefra må du kontakte arbeidsgiver for å avtale hjemmekontor.

Hvis ikke det er mulig å jobbe hjemmefra har du sannsynligvis krav på sykepenger hvis du er pålagt karantene. Se informasjon om dette på NAV sine sider.

Dersom det er arbeidsgiver som har bestemt at du ikke skal på jobb, vil du sannsynligvis ha krav på lønn.

Hvis du er hjemme etter eget ønske, og uten at legen din mener det er nødvendig, har du ikke krav på lønn, og du har ikke nødvendigvis krav på fri.

 

En annen i familien min er satt i karantene.  Har jeg krav på sykepenger?

Nei. Som utgangspunkt skal du på jobb. Unntak fra dette er hvor du selv settes i karantene eller om din arbeidsgiver pålegger deg å være hjemme. Du kan ha krav på omsorgspenger hvis vilkårene er oppfylt.

Særlig om unntak fra karantene ved person- eller godstransport

Jeg er satt i karantene, men arbeidsgiver pålegger meg å stille på jobb allikevel. Hva skal jeg gjøre?

Om du er i karantene er utgangspunktet at du skal følge instruksene fra myndighetene.  Noen sjåfører plikter likevel å stille på jobb, siden de er definert som å ha «samfunnskritiske funksjoner».

Ta kontakt med din arbeidsgiver for informasjon om du plikter å stille på jobb på tross av karantene.

Hvis du selv utgjør en smitterisiko fordi du har symptomer på korona har ikke arbeidsgiver lov til å kreve at du skal stille på jobb.

Må jeg levere sykmelding?

Ja, når du har brukt opp egenmeldingsdagene. De vanlige reglene for egenmelding og sykmelding gjelder.

Helsemyndighetene oppfordrer til at arbeidsgivere aksepterer egenmelding i hele karantenetiden som dokumentasjon for å avlaste helsevesenet. Dette må du avklare med arbeidsgiver.

Jeg har fraktet varer fra Sverige. Er jeg i karantene?

Ja, karantenereglene gjelder uavhengig av om du har vært i utlandet på grunn av jobb eller fritid. Unntaket fra karantenen gjelder ikke på fritiden, så du må praktisere karantenereglene når du ikke er på jobb. 

 

STENGTE SKOLER OG BARNEHAGER

Barnehagen stenger på grunn av koronasmitten. Jeg må derfor være hjemme med barn. Har jeg krav på lønn?

Om du må være hjemme med barn, og det ikke er mulig å ha hjemmekontor, vil du sannsynligvis ha krav på omsorgspenger.

Merk at det er en grense på 20 dager per forelder. Noen har krav på flere dager. Se nærmere info på NAV sine sider.

Transportsektoren er definert som en kritisk samfunnsfunksjon. Dette betyr at barnehager og skoler skal sørge for et tilbud for barn av sjåfører. Ta kontakt med din arbeidsgiver for å høre om din arbeidsplass er omfattet, og hvilke tilbud som gjelder.

 

HAR JEG RETT PÅ FRI?

Jeg er redd for å bli smittet. Kan sjefen nekte meg å jobbe hjemmefra?

Dersom det er en åpenbar fare for smitte, og du er i faresonen for livstruende sykdom, kan du ikke pålegges å utsette deg for denne risikoen.

En må derfor vurdere hvor stor risiko det er. I vurderingen skal en tenke på hvor farlig sykdommen er for deg dersom du blir smittet, og hvor stor risikoen for smitte faktisk er. Dette er en  vurdering som legen din må gjøre, og som innebærer at du kanskje må sykmeldes.

 

FERIE

Kan arbeidsgiver pålegge uttak av ferie før jeg blir permittert?

Arbeidsgiver skal diskutere tidspunktet for ferie i god tid før ferien. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan bli enige om å avvikle ferie for å utsette behovet for permittering.

Hvis dere ikke blir enige om når ferien skal holdes bestemmer arbeidsgiver tidspunktet for ferien. Du kan allikevel kreve at tre uker skal holdes innenfor perioden 1. juni til 30.september, og du kan kreve to måneders varsel.

 

Ferieplanene mine er ødelagt. Kan jeg kreve ferien utsatt?

Hvis du er sykmeldt kan du kreve utsettelse, se nedenfor.

Hvis du ikke er sykmeldt skal ferie i utgangspunktet avvikles som planlagt, selv om planene du hadde i ferien må innstilles pga. innstilte flyavganger. Det er på den annen side ingenting i veien for å bli enige om å utsette ferien. Dette kan du ta opp via tillitsvalgt.

 

Kan arbeidsgiver pålegge med å utsette ferien?

Koronasmitte er en uforutsett hendelse som gjør at bedriftene må kaste om på fastsatte ferieplaner.

Ferieloven gir i slike tilfeller adgang til å utsette ferieavvikling hvis det er nødvendig for å sikre forsvarlig drift. Du har krav på å få erstattet eventuelle merkostnader.

 

Hva skjer dersom jeg blir smittet eller syk på reise eller på ferie?

Hvis du blir sykmeldt før ferien begynner eller når du har ferie, kan du kreve utsettelse. Du må legge frem legeerklæring, og melde ifra til arbeidsgiver så fort som mulig at du ønsker å få utsatt ferien. Går det for lang tid risikerer du å tape kravet om å utsette.

Hvis du blir syk før ferien, må du melde fra senest siste arbeidsdag. Hvis du blir syk under ferien må du kreve utsettelse så snart som mulig.

FØREKRORT/KJØRESEDDEL SOM UTLØPER

Førerkortet mitt løper snart ut. Hva skal jeg gjøre?

Myndighetene har bestemt at førerkort som har utløpt i perioden 1. januar 2020 til og med 30. september 2020 kan benyttes til kjøring i Norge i seks måneder fra utløpsdato. Les mer her.

 

Yrkessjåførkompetansebeviset mitt løper snart ut. Hva skal jeg gjøre?

Myndighetene har bestemt at yrkessjåførkompetanse (YSK) som er utløpt i perioden 1. januar 2020 til og med 30. september 2020 kan benyttes i Norge i seks måneder fra utløpsdato. Les mer her.

 

Kjøreseddelen min løper snart ut. Hva skal jeg gjøre?

Det er ikke gitt egne regler. Søknad om fornyelse må sendes inn på vanlig måte, og i god tid.

 

KJØRE- OG HVILETID

 

Arbeidsgiver sier at kjøre- og hviletidsreglene ikke gjelder nå?

Det er gjort viktige unntak fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Men merk at det enda er noen begrensninger:

 • Sjåfører skal fremdeles ha pause etter 4 ½ kjøring

 • Sjåfører skal fremdeles følge døgnhvile på minimum 9 timer i hver 24-timersperiode

 • Sjåfører skal fremdeles følge ukehvile på minimum 24 timer (etter maksimalt 6 24-timersperioder)

 • Reglene som følger forskrift for arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport (FATS) gjelder fremdeles

 

KOMMER MEG IKKE INN I NORGE

Jeg er i utlandet og kommer meg ikke tilbake til jobben min i Norge. Flyene står. Har jeg noen rettigheter?

Hver enkelt må dekke sitt tap. I en slik situasjon er det vanligvis verken rettslig grunnlag for sykepenger, dagpenger eller lønn fra arbeidsgiver. Hver enkelt bør kontakte reiseforsikringsselskapet sitt i tilfelle noe dekkes. Husk å orientere arbeidsgiver om situasjonen.

Er Norges grenser stengt?

Grensene er åpne for EØS-borgere med jobb eller bolig i Norge. Det samme gjelder tredjelandsborgere (borgere fra stater utenfor EØS) med oppholdstillatelse.

Samtlige blir pålagt karantene ved ankomst i Norge. Pendlere fra Sverige og Finland blir ikke underlagt karantene. Se “karantene” for informasjon om flere unntak fra karantenereglene.