Har du spørsmål om sykefravær?

Har du spørsmål om sykefravær?

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.
query_builder PUBLISERT: December 9th, 2019

Hvor lenge kan jeg være sykmeldt?
Du kan være sykmeldt med sykepenger inntil ett år. Dersom du fortsatt er syk ved utløpet av dette sykepengeåret, kan det bli aktuelt med arbeidsavklaringspenger (AAP). Merk deg at du selv må søke om AAP i god tid før retten din til sykepenger opphører.

Hvor mange dager kan jeg være hjemme med egenmelding?

Du må ha vært ansatt i bedriften i minst to måneder for å få rett til å benytte deg av det. Du kan være syk med egenmelding i inntil tre dager, inntil fire ganger i løpet av en 12 måneders periode, etter dette kan arbeidsgiver kreve at du dokumenterer fraværet med sykemelding. Det innebærer at dersom du blir syk fredag, kan arbeidsgiver kreve sykemelding av deg på mandag dersom du ikke kommer tilbake på jobb.

Dersom du har vært syk og blir det nytt innen det har gått 16 kalenderdager siden forrige fravær, skal disse sykedagene også regnes med i samme arbeidsgiverperiode som sist du var fraværende. Det vil si at dersom du er syk med egenmelding mandag og tirsdag i uke 1 og torsdag i uke tre, kan arbeidsgiver kreve sykemelding fra deg dersom du er syk også fredagen dagen etter, da det har gått mindre enn 16 dager siden siste sykedag, og du dermed har brukt opp tre egenmeldingsdager innenfor denne perioden:

Dager med hvit tekst: Sykedager.
Grønne felter: Arbeidsgiverperiode.
Røde felter: Dager der arbeidsgiverperioden har opphørt.

Dersom du har vært syk, først med egenmelding i 3 dager og så med sykemelding i 13 dager, kan arbeidsgiver også kreve sykemelding dersom du gjenopptar arbeidet for så å bli syk igjen dagen etter.

Dersom bedriften din praktiserer retningslinjene i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), har du rett til å være syk med egenmelding i inntil åtte dager om gangen og inntil 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode (regnet fra første fraværsperiode). Det er ingen begrensning i hvor mange ganger du kan benytte egenmelding.

Eksempel:

Arbeidsgiveren min krever at jeg kommer tilbake på jobb selv om jeg er sykmeldt. Kan hun gjøre det?
Mange tror at en legeattest ikke er overprøvbar. Det er imidlertid ikke riktig. Arbeidsgiveren din kan bestride sykmeldingen hvis det mistenkes at fraværet ditt ikke klart skyldes sykdom. Det kan være at legen sår tvil om arbeidsuførheten din, eller kanskje du blir observert av en kollega mens du bygger ny terrasse, til tross for at du har fortalt at du måtte bli hjemme på grunn av smerter i ryggen. Sjefen din har likevel ikke krav på å få vite verken av deg eller legen din hvorfor du er sykmeldt, men plikter å kalle deg inn til en samtale og så skrive brev til NAV der bestridelsen begrunnes.

Plikter jeg å gå i dialogmøte?
Som hovedregel: Ja. Du er hovedpersonen i dialogmøtene. Arbeidsgiver er fritatt fra å arrangere dialogmøte 1 hvis det er åpenbart unødvendig. Et eksempel på at der at du snart vil komme tilbake i arbeid uansett, eller hvis du er så syk at dialogmøtet ikke vil la seg gjennomføre. Arbeidsgiver, og NAV ved dialogmøte 2 og 3, må vise fleksibilitet slik at de legges til et tidspunkt som er forenlig med din sykdom.

Kan jeg ha med tillitsvalgt i dialogmøtene?
Ja. Du bør varsle de andre møtedeltakerne om at tillitsvalgt vil være tilstede. Det er ikke vanlig å ha med advokat i dialogmøtene.

Hvilke ytelser kan jeg ha rett til når rett til sykepenger opphører?
Når man har hatt sykepenger i maksimal tid (1 år) og fortsatt er syk, er det vanlig å søke om arbeidsavklaringspenger. NAV har veiledningsplikt om søknadsprosessen. I særlige tilfeller vil man kvalifisere til uførepensjon.

Jeg har en konflikt med arbeidsgiver, kan jeg sykemelde meg?
For å ha rett til sykepenger, må det foreligge en sykdom. En arbeidskonflikt er ikke en sykdom. Hvorvidt det foreligger sykdom som berettiger sykemelding, er det legen som avgjør. Arbeidskonflikten kan kanskje utløse symptomer som kan karakteriseres som sykdom, men det avgjør legen.

Visste du at...

...YTF har to måneders karantene for advokatbistand etter innmelding?

Se retningslinjer for advokatbistand eller meld deg inn i dag

Hvilke plikter har jeg som sykmeldt?
Når du er sykemeldt har du plikt til å ta imot tilbud om utredning, behandling, tilrettelegging og tiltak.

Du har plikt til å delta i dialogmøter du blir innkalt til.

Du har også som sykemeldt plikt til å bidra til utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplan, som arbeidsgiver skal utarbeide ved helt eller delvis sykefravær. Videre har du plikt til å gi opplysninger for å bidra til oppfølging og tilrettelegging, men du plikter ikke å oppgi diagnosen din hvis du ikke ønsker det.

Arbeidsgiver har bestridt sykemelding, hva gjør jeg?
Arbeidsgiver har lov til å bestride arbeidstakers sykemelding hvis de er i tvil om den er reell. Arbeidsgiver må i så fall sende brev til arbeidstaker med kopi til NAV, hvor de forklarer hvorfor sykefraværet bestrides og at sykepenger i arbeidsgiverperioden ikke vil bli utbetalt. Arbeidstaker skal i brevet også anbefales å ta kontakt med sitt NAV-kontor for å få sykepengene forskuttert (utbetalt) av NAV.

Hvis arbeidsgiver bestrider sykemeldingen din, må du du derfor ta kontakt med ditt NAV-kontor og be om å få sykepengene forskuttert (utbetalt) fra NAV. Du bør i tillegg til å ringe, også sende en skriftlig henvendelse (brev) til NAV hvor du ber om å få sykepengene forskuttert. Legg gjerne ved medisinsk dokumentasjon hvis du har dette.

NAV vil på bakgrunn av informasjonen i saken avgjøre om du har rett på sykepenger i arbeidsgiverperioden eller ikke. Dersom NAV kommer til at du har rett på sykepenger vil du få sykepengene utbetalt (forskuttert) av NAV, og NAV vil kreve refusjon av arbeidsgiver.

NAVs avgjørelse kan ankes av både arbeidstaker og arbeidsgiver til Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Jeg har fått oppsigelse pga. sykdom. Er det lovlig?
Når du er sykemeldt er du vernet fra å bli sagt opp på grunn av sykdommen i ett år. Dette kalles ofte verneperioden. Dersom du har fått en oppsigelse på grunn av sykdom, men har vært sykemeldt mindre enn ett år, vil oppsigelsen være ulovlig. Hvis du kommer tilbake i jobb etter en sykemelding, men blir sykemeldt på nytt, begynner det å løpe en ny verneperiode. Dette med mindre du kun har vært tilbake i jobb en kort stund.

Vær oppmerksom på at du i verneperioden ikke er vernet fra å bli sagt opp av andre årsaker, for eksempel nedbemanning. Vernet gjelder kun oppsigelser som er begrunnet i sykdommen din.

Etter du har vært sykemeldt i ett år kan sykdommen din utgjøre saklig grunn for oppsigelse. Om en slik oppsigelse er saklig, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Sentralt i en slik vurdering vil blant annet være hvilke utsikter du har til å komme tilbake til arbeid, ansettelsesforholdets lengde og hvor vanskelig det er å finne en erstatter midlertidig. For at sykefraværet skal være grunn til oppsigelse, må arbeidsgiver først vurdere om det er muligheter for omplassering eller tilrettelegging.

Dersom du skulle få en oppsigelse enten i eller etter verneperioden anbefaler vi alltid at du kontakter YTF for bistand.

Jeg ble syk under ferien, hva bør jeg gjøre?
Hvis du er 100 % arbeidsufør, kan du kreve de feriedagene du var syk erstattet. Det første du må gjøre er å sørge for å få dokumentert sykefraværet med en legeerklæring. Legeerklæringen må du gi til arbeidsgiver så fort som mulig når du er tilbake på jobb etter ferien. Samtidig må du fremsette et krav om å få ferien erstattet. Arbeidsgiver pilker da å gi deg de feriedagen hvor du var syk på et senere tidspunkt.

Kan jeg reise til utlandet når jeg har ferie?
Arbeidstakere har som utgangspunkt bare rett til sykepenger når de oppholder seg i Norge. Hvis du planlegger å reise til utlandet under sykemelding, må du enten benytte ferie (i praksis avstå fra sykepenger denne perioden) eller søke NAV om tillatelse til å reise utenlands under sykemelding. Søknad bør sendes i forkant at utenlandsoppholdet.

Hva plikter arbeidsgiver å gjøre for at jeg skal komme tilbake til jobb?Arbeidsgiver plikter så langt som mulig å tilrettelegge for at du kan komme tilbake i den stillingen du er ansatt i. Dette gjelder både tilrettelegging for midlertidig sykdom/uførhet, og tilrettelegging for varig nedsatt arbeidsevne.

Tilrettelegging kan eksempelvis innebære tilrettelegging av arbeidstidens lengde og/eller plassering på døgnet, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, sette inn hjelpemann og/eller tilby hjelpemidler som gjør det lettere for deg å stå i arbeid. Arbeidsgiver kan søke tilskudd fra NAV for å kompensere for eventuelle utgifter knyttet til tilretteleggingen.

Arbeidsgiver er også pliktig å tilrettelegge for at du kan gå over i en deltidsstilling dersom arbeidsevnen er varig redusert. Dette må gjøres i tett dialog med NAV slik at du kan søke om arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon for den delen av stillingen som du ikke lenger står i.

Dersom det ikke vil være mulig for deg å fortsette i din nåværende stilling, selv med tilrettelegging, skal arbeidsgiver tilrettelegge for at du kan omplasseres til annet arbeid. Arbeidsgiver plikter ikke å opprette en ny stilling som passer dine behov, men du har krav på å bli satt inn i ledig stilling som du er kvalifisert for, eventuelt i kombinasjon med tilrettelegging i den stillingen.

Et eksempel på omplassering kan være omplassering fra sjåfør til hjelpemann, dersom du ikke lenger oppfyller helsekravene for førerkort.

Hvor mange dager kan jeg være hjemme med sykt barn?
Hvis du må være hjemme for å passe sykt barn, eller fordi den som vanligvis passer barnet er sykt, har du rett til på fri fra jobb.

Du kan være hjemme i inntil 10 dager per kalenderår med sykt barn. Hvis du har flere enn to barn, har du rett på inntil 15 dager.

Hvis dere er to om omsorgen betyr det at dere har 10 eller 15 dager hver, men dere kan ikke overføre dager til hverandre. Hvis du er alene med omsorgen har du i stedet rett på henholdsvis 20 dager (1-2 barn) eller 30 dager (mer enn 2 barn).

Retten gjelder ut kalenderåret barnet/barna fyller 12.