Forbundsleder Jim Klungnes. Foto: Kåre Sponberg

Forbundsleder Jim Klungnes. Foto: Kåre Sponberg

Kompetanse er avgjørende

Teknologiutvikling vil føre til endring i jobbinnholdet og noen jobber vil forsvinne. Dersom våre grupper ikke «henger med», vil andre få de jobbene. Vi i YTF jobber for at alle våre medlemmer skal ha like muligheter til å tilegne seg ny kompetanse for å kunne bli værende i bransjen til de går av med pensjon.
query_builder PUBLISERT: September 12th, 2022
edit FORFATTER: Jim Klungnes

Les innlegget fra forbundslederen i Yrkestrafikk nr. 4 2022

Under Arendalsuka presenterte YS i samarbeid med AFI/OsloMet tallene fra årets arbeidslivsbarometer, en temperaturmåler på norsk arbeidsliv. Tallene for hvert enkelt år er interessante, men viktigere er å studere langsiktige trender og utviklingstrekk.

Synkende interesse

Overraskende var at interessen for å ta etter- eller videreutdanning (EVU) blant arbeidstakerne hadde sunket fra 64 prosent i 2009 til 44 i 2022. Fallet er kraftig og trenden entydig, interessen faller litt mer hvert år.

Samtidig endrer verden seg raskere og alle må regne med å omskolere seg eller tilegne seg ny kompetanse, sannsynligvis flere ganger i løpet av yrkeskarrieren. Burde ikke da trenden være motsatt, jevnt voksende?

info Visste du at...

...medlemmer i Yrkestrafikkforbundet kan søke fagbrevstøtte? Les mer her.

Uansett, jeg ble så fascinert at jeg ba YS om grundigere tall, som viste interessen i forhold til alder, kjønn, geografi, utdanningsnivå, inntekt og yrke/bransje. Kortversjonen viser at unge er mer interessert i EVU enn eldre. Trenden er likevel den samme for alle aldersgrupper, at interessen er dalende. Det er dessuten liten forskjell mellom kjønnene.

Når det gjelder interesse målt mot utdanningsnivå, så øker den - ikke overraskende – i takt med graden av utdannelse. Det positive er at de med yrkesfaglig utdannelse/fagbrev skårer høyere enn de med videregående og er bare litt bak interessen til de som har fireårig høyskole eller universitetsutdannelse. Men også her er hovedtrenden synkende.

Sammenhengen mellom inntekt og ønske om EVU er mer varierende, her kan pandemien være en del av forklaringen. Mest interessant er at de med lave og middels inntekter er mer motivert enn de med høye inntekter.

Påkjørt av trikken - mistet førerkortet

YTF-medlemmet ble påkjørt av trikken i Oslo. Politiet mente han var uaktsom og tok fra sjåføren førerkortet. Med hjelp av advokatfullmektig Jeannette Kvamme fikk sjåføren tilbake førerkortet.

Lønn og kompetanse

For transport- og samferdselsbransjen er tallene mer variable fra år til år. Fallet er ikke like stabilt, men den langsiktige trenden er også her klar. Interessen i vår sektor er lavere enn gjennomsnittet.  

Det gledelige er likevel, at interessen blant deler av medlemsgruppene våre, både blant fagarbeidere og grupper på «tilsvarende» lønnsnivå har middels til god interesse av å tilegne seg kompetanse, sammenlignet med øvrige. Dette er viktig fordi økt kompetanse nesten uten unntak fører til økt lønn.

Yrkesgrupper med lavere utdanningsnivå har ofte lavere lønn. Transportsektoren er en av disse gruppene. Dersom vi skal lykkes med å endre denne situasjonen, må flere ting gjøres, men kompetanse er kanskje den raskeste og enkleste måten å øke lønna på.

Avgjørende lønnsoppgjør

Bransjen vår må bli mer konkurransedyktig på å rekruttere kvalifiserte og kompetente ansatte som kan levere i henhold til kundenes bestillinger og forventninger. For å få til dette må bransjen betale en lønn som står i forhold til ulemper, ansvar og krav. En konkurransedyktig og rettmessig lønn. Alt kan forbedres i årets tariffoppgjør. På tide å levere, arbeidsgivere!

Bedre etterutdannelse

Derfor er det underlig at mange yrkessjåfører er negative til YSK (etterutdanningen). Jeg håper og tror at noe av forklaringen til det kan være at kvaliteten på YSK en del steder er for dårlig. Men svaret er ikke å fjerne YSK, men forbedre utdanningen slik at tiden ikke oppleves som «bortkastet». At deltakerne faktisk lærer noe, og at etterutdanningen bidrar til høyere kvalitet, større sikkerhet og høyere status til yrket. Jeg har lært noe nytt hver gang jeg har tatt YSK. Man er aldri ferdig utlært!

Sjåfør på glattisen mistet førerkortet

YTF-medlemmet mistet førerkortet etter en trafikkulykke hvor han på grunn av veldig glatt føre havnet over i motsatt kjørefelt og frontkolliderte med en annen bil. Politiet beslagla førerkortet på stedet.

Vi vet også at dysleksi er mer utbredt i transportsektoren enn i gjennomsnittet av norsk arbeidsliv. Det kan bety flere ting. Sannsynligvis har en del dårlige erfaringer fra skole og utdanningssystem. Kanskje har det medført at noen har blitt satt i bås som mindre skoleflink uten at det reelt sett var tilfelle. Dette betyr likevel ikke at utdannelse er feil, bare at den må bli bedre.

Kanskje må også undervisningen gjøres mer praktisk og basere seg mer på interaktive virkemidler som film, lyd osv. Der det er «eksamen» bør den tilrettelegges slik at alle har like stor sjanse til å bestå. Muntlig eller praktisk eksamen kan være en mulighet.

Strategisk viktig

YTF arbeider for et best mulig utdanningstilbud for alle, både med hensyn på innhold, praktisk tilrettelegging og finansiering. Dette er spesielt viktig for alle dem som ønsker å bli i bransjen et helt yrkesliv. Det er nemlig ikke tilstrekkelig med tekniske løsninger, sjåførene må oppgraderes tilsvarende. Der skal våre medlemmer være i fremste rekke!

«Ufrivillig strukturell individualisme»

Antallet hjemleveringer og arbeid organisert via ulike apper har økt eksponentielt de siste årene. Koronapandemien har akselerert trenden ytterligere. Stadig flere får koordinert arbeidsoppgavene sine via apper. Disse har ingen fast arbeidsplass og jobber ofte alene med kortsiktige ansettelser.

Kjøring på sperrelinje – Prikker, bot eller beslag?

Hva sier lovverket om straffereaksjon for kjøring på eller kryssing av dobbelt sperrelinje? Det var spørsmålet da YTFs advokatfullmektig forsvarte et medlem i Tingretten.

Sikret lasten i desember - slapp førerkortbeslag i mai

Tre måneder etter uhellet der lasten endte i førerhuset fikk YTF-medlemmet et forelegg der politiet ville beslaglegge førerkortet. Medlemmet godtok ikke dette, og fikk hjelp av advokatfullmektig Anniken Aune.