Ruter styrker førersikkerheten.

Ruter styrker førersikkerheten.

Ruter styrker førersikkerheten

Ruter går foran i Norge og innfører skjerpede krav til kollisjonssikkerhet i anbudsdokumentene for Oslo syd. Ruter er på mange måter bjelleku og setter standard for andre anbudskrav. «En viktig seier i vår kamp for trygge arbeidsplasser», sier YTF-leder Jim Klungnes.
query_builder PUBLISERT: May 11th, 2020
edit FORFATTER: Arne Danielsen

Tekst og foto: Arne Danielsen/Yrkestrafikk

Oslo Syd-anbudet omfatter en stor del av bytrafikken i hovedstaden med Rosenholm som hovedstasjon. Unibuss har kjørt kontrakten, som omfatter drøyt 100 busser og mer enn en kvart million rutekilometer, siden 2011. I oktober 2021 starter en ny anbudskontrakt. Hvem som vinner denne er ikke klart i skrivende stund.

Det er i vedlegg 2 i anbudsdokumentene for det nye Oslo Syd-anbudet at kravene til bussmateriellet defineres. Her slåes følgende fast:

FNs lastebilkrav

5.16 Passive sikkerhetssystem.

Alle busser skal være utstyrt med kollisjonsbeskyttelse for fører i henhold til krav i UNECE-R29. Operatøren skal dokumentere at eventuelt lignende kollisjonsbeskyttelse er tilsvarende UNECE-R29.

UNECE er FNs standardiseringsorgan som består av 56 medlemsstater i Europa, Nord-Amerika og Asia. Det ble etablert rett etter annen verdenskrig for å samarbeide og etablere standarder for å bygge etterkrigs-Europa.

R29 er et direktiv for sikkerhet mot frontkollisjon i lastebiler, der kravet er at frontsikkerheten skal testes ved en såkalt pendelslagstest. Et tilsvarende krav finnes ikke for buss, et problem YTF og Yrkestrafikk har satt søkelys på en rekke ganger.

info Visste du at...

...YTF jobber aktivt for å bedre sikkerheten for bussjåførene, og har opprettet en egen sikkerhetsgruppe med tillitsvalgte i YTF?

Her kan du lese om en av dem

Løsning eksisterer
Enkelte bussprodusenter har imidlertid løsninger. Vi har tidligere rapportert om MAN som har forlenget bussfrontene med en stålramme som standardutstyr i alle nye Lion’s City-busser. Daimler har siden 2012 tilbudt en tilsvarende løsning som ekstrautstyr til en pris på om lag 3000 Euro. Begge løsningene oppfyller R29s krav til pendelslagstest.

At Ruter nå gjør denne sikkerhetsløsningen obligatorisk i sitt nye anbud, er et stort skritt framover for å styrke sikkerheten for bussførerne. I skrivende stund er det etter sigende fire bussleverandører som har sagt seg i stand til å oppfylle kravene.

Ønske om skjerping
I tillegg til dette håndfaste kravet, uttrykker Ruter et ønske om ytterligere skjerping av sikkerheten på bussene:

1.5.1.4. Operatøren bør tilby tekniske systemer i bussene som har til hensikt å øke sikkerheten og funksjonaliteten utover de minimumskrav som stilles. Dette kan for eksempel være tiltak som: • Setebelter på klasse 1-buss • To- eller trepunktsbelter • Beskrivelse av funksjonalitet for blindsonevarsel • Strukturelle passive sikkerhetssystemer som har til hensikt å øke den passive sikkerheten for fører og passasjer. For eksempel konstruksjoner som ivaretar krav i henhold til UNECE-R93, rundvelt UNECE-R66 og lignende. • Elektronisk stabilitetskontroll ESP eller lignende.

 «Front underride»
R66 handler om å styrke konstruksjonen mot rundvelt, noe som absolutt er viktig nok, men ikke nødvendigvis omstridt.

Anbefalingen av R93 er derimot mer oppsiktsvekkende. R93 beskriver løsninger om såkalt «Front underride», det vil si at hvis en tungbil frontkolliderer med en personbil, så vil personbilen forsvinne under fronten på tungbilen og på den måten begrense skadene på begge kjøretøyene.

Disse FUPD-systemene (Front Underride Protection Device) er i stor grad utbredt i praksis. Volvo var tidlig ute med sitt FUPS på sine 9700- og 9900-modeller, poenget er at dette dreier seg om coacher, der føreren sitter høyt. I moderne bybusser med lavt gulv er det rett og slett ikke plass under bussen, derfor vil føreren befinne seg midt i skuddlinjen.

Sikkerheten først
Det er vanskelig å forstå konsekvensene av Ruters ønske om R93 innebærer at alle bybusser må bygges med coachchassis, noe som vil bryte med andre krav om universell utforming i form av trinnløs innstigning foran. Tiden er kanskje inne til å diskutere denne problemstillingen?

Hvis du ønsker å se nøyere på Ruters anbudsdokumenters omfattende vedlegg om bussmateriell i Oslo syd, så finner du det her:

https://ruter.no/globalassets/kollektivanbud/bussanbud/2021-transporttjenester-oslo-sor-2021/vedlegg-2-krav-til-bussmateriellet-v.1.0.pdf?id=14762

Grilling om bussoppgjøret

Bussjåførene har fått et langt bedre oppgjør enn mange andre. Vi har vunnet streiken og presset arbeidsgiver til å gi oss det dobbelte av det de ønsket å gi oss. Det er et viktig skritt i riktig retning, slik oppsummerer Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, årets lønnsoppgjør.

Krever kollisjonssikre busser

Flere ulykker med bybusser de siste årene har vist hvor dårlig sikret denne typen kjøretøy er mot kollisjoner, senest på Sørås i Bergen forrige uke. Det finnes sikrere busser på markedet, men nesten ingen kollektivselskap er villige til å betale de ekstra tusenlappene det koster å sikre sjåfør og passasjerer. Nå krever Yrkestrafikkforbundet flere tiltak for å hindre dødsfall og alvorlige skader på sjåfør og passasjerer.

Hjemmekarantene for sjåfører med unntak

Virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til godstransport.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.