Styringsrett

Kan arbeidsgiver bestemme at du skal arbeide overtid i dag? Kan arbeidsgiver bestemme seg for å sette deg ned i lønn? Kan arbeidsgiver bestemme at du skal flyttes til et annet stasjoneringssted? Kan arbeidsgiver bestemme at du fra i morgen skal kjøre Volvo i stedet for Scania? Dette er alle spørsmål om rekkevidden av arbeidsgivers styringsrett.
query_builder PUBLISERT: June 12th, 2023
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

Skrevet av advokatene i YTF.

For å finne svaret må du først se i arbeidsavtalen din, og deretter i eventuelle tariffavtaler og relevant lovgivning. Dersom ingen av disse inneholder bestemmelser som besvarer spørsmålet, er dette antakeligvis noe arbeidsgiver kan bestemme.

Hva er styringsrett?

Arbeidsgivers styringsrett er definert som arbeidsgivers rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Enklere sagt er det retten arbeidsgiver har til å bestemme over sine ansatte og hvordan arbeidet skal utføres. Det finnes ingen lovbestemmelse som sier nøyaktig hva arbeidsgivers styringsrett er og hvordan den skal utøves. I stedet finnes det lovbestemmelser om hva arbeidsgiver ikke kan gjøre. Det er nemlig slik at arbeidsgivers styringsrett begrenses av arbeidsavtalen, tariffavtaler og gjeldende lover, som arbeidsmiljøloven og ferieloven. Det som ikke er bestemt annet sted, kan som hovedregel arbeidsgiver bestemme i kraft av styringsretten.

info Visste du at...

......medlemmer i Yrkestrafikkforbundet har tilgang på hjelp fra YTFs egne rådgivere og advokater dersom det oppstår problemer i arbeidsforholdet? Les mer her.

Så lenge arbeidsgiver ikke bryter med lover, tariffavtaler eller arbeidsavtalen, kan arbeidsgiver altså ta avgjørelser om arbeidsforholdet til sine ansatte, om nødvendig mot arbeidstakers vilje.

Nå høres det kanskje ut som om arbeidsgiver kan bestemme veldig mye, uten at arbeidstaker selv ønsker det. Det stemmer ikke. Det er viktig å huske på at vi i Norge har en omfattende arbeidsmiljølov, som beskytter arbeidstaker og legger store begrensninger på hva arbeidsgiver kan bestemme. I tillegg er også veldig mange bedrifter bundet av tariffavtaler som legger ytterligere begrensninger på arbeidsgiver. De aller viktigste sidene av arbeidsforholdet er ofte også regulert i arbeidsavtalen. Det som er bestemt i arbeidsavtalen kan ikke uten videre endres uten en ny arbeidsavtale.

Hvorfor styringsrett?

Hadde det ikke vært bedre om alt var regulert i enten arbeidsavtalen, tariffavtaler eller gjennom lovgivning?

Ettersom arbeidsforhold vanligvis er langvarige, vil det ikke være mulig å forutse alt som kan oppstå i bedriften og alle avgjørelser som må tas, før inngåelsen av arbeidsforholdet. Arbeidsgiver vil ha behov for å ta løpende avgjørelser underveis som også berører de enkelte ansatte. 

I tillegg er det slik at selv om mange lovbestemmelser angir visse rammer som arbeidsgiver må holde seg innenfor, overlates fortsatt et visst rom for arbeidsgiver til å bestemme. For eksempel gjelder dette bestemmelser om tiden for ferieavvikling i ferieloven og om arbeidstid og overtid i arbeidsmiljøloven.

Spørsmål og svar om ferie

Jurister og rådgivere i Yrkestrafikkforbundet har laget en oversikt over vanlige spørsmål om ferie. Her får du svar på alt fra ferielengde til utbetaling av feriepenger.

Hva kan bestemmes?

For å svare på spørsmålene innledningsvis, er det slik at overtid reguleres i arbeidsmiljøloven og tariffavtaler, og kan pålegges ved behov. Lønnen skal være bestemt i arbeidsavtale eller tariffavtale. Arbeidsgiver kan altså ikke sette deg ned i lønn mot din vilje. Stasjoneringssted vil ofte være bestemt i arbeidsavtalen. I noen arbeidsavtaler står det at «stasjoneringssted er for tiden …». Hvis arbeidsavtalen inneholder et slikt forbehold, kan arbeidsgiver endre stasjoneringssted ved behov. Med mindre du har en bestemmelse i arbeidsavtalen din om hvilken lastebil du skal kjøre, kan arbeidsgiver bestemme at du i morgen må kjøre Volvo i stedet for Scania. Dette er naturligvis ikke noe som er regulert i verken arbeidsmiljøloven eller tariffavtaler.

Hvis du er uenig…

Dersom det skulle vise seg at avgjørelsen ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett, vil det innebære ordrenekt å ikke gjøre som arbeidsgiver har pålagt. Du bør derfor innrette deg etter arbeidsgivers avgjørelse, men si fra om at du er uenig i avgjørelsen. Deretter bør du undersøke arbeidsavtalen din og kontakte tillitsvalgt.

Noen ganger viser det seg at avgjørelsen ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett. I slike tilfeller kan ikke arbeidsgiver gjennomføre endringen uten å si opp nåværende arbeidsavtale og samtidig tilby en ny arbeidsavtale som innebærer de aktuelle endringene. Dette kalles en endringsoppsigelse. For endringsoppsigelser gjelder de samme reglene som for vanlige oppsigelser. 

Andre ganger vil man komme frem til at endringen er innenfor styringsretten. Likevel vil man ved dialog og litt godvilje fra begge parter kunne komme frem til en løsning som både arbeidsgiver og arbeidstaker kan akseptere. Her vil tillitsvalgt kunne være til god hjelp.

Er du vikar? Du kan ha krav på fast jobb.

Yrkestrafikkforbundet har hjulpet mange vikarer med å få fast jobb. I denne artikkelen får du en kort innføring i hvilke rettigheter du har, og hvordan du kan gå frem for å få fast jobb.

Spørsmål og svar om midlertidige ansettelser og innleie

Er du midlertidig ansatt eller innleid hos din arbeidsgiver? Lurer du på hvilke rettigheter du har som midlertidig ansatt? Arbeidsgivers adgang til å ansette midlertidig eller benytte innleie er fastsatt i lov, og dersom det ikke foreligger et lovlig midlertidig ansettelsesgrunnlag, kan du ha rett på fast ansettelse.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.