Spørsmål og svar om ferie

Jurister og rådgivere i Yrkestrafikkforbundet har laget en oversikt over vanlige spørsmål om ferie. Her får du svar på alt fra ferielengde til utbetaling av feriepenger.
query_builder PUBLISERT: June 7th, 2022
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

Se også vår samleside for spørsmål og svar

Hvor mange uker ferie har jeg krav på?
Hvor mange uker ferie du har krav på avhenger av om det er tariffavtale i bedriften eller ikke. Ferieloven sier at du har rett på minst 25 virkedager. Det er verdt å merke seg at lørdag da regnes med i dette, slik at det totalt sett er snakk om 4 uker og 1 dag. Er det tariffavtale hos din arbeidsgiver, har du i tillegg krav på 4 dager til, det man ofte kaller den femte ferieuke. Noen arbeidsgivere har imidlertid innført dette uten at tariffavtalen er inngått.

Hvem bestemmer når ferien skal tas?
Det er arbeidsgiver som har styringsrett til å fastsette tidspunktet for ferien.

Men dette må skje innenfor de begrensningene som er satt i ferieloven. De to mest praktiske begrensningen er:

  • Arbeidstaker kan kreve at tre av ferieukene skal legges i perioden 1. juni til 30. september

  • Arbeidstaker kan kreve at en uke av «restferien» gis samlet

Hvor mange dager kan jeg kreve sammenhengende?
I hovedferieperioden som er 1. juni til 30. september kan 18 virkedager (tre uker) kreves avholdt sammenhengende, dersom man tiltrådte før 15. august. I tillegg kan de resterende 7 virkedagene kreves avholdt sammenhengende utenfor hovedferieperioden. Det samme gjelder de ekstra 6 virkedagene for arbeidstaker over 60 år. Virkedager er mandag-lørdag.

Det vil si at også de dagene en ikke er satt opp på arbeid (for eksempel lørdager) vil gjelde som virkedager ferie.

For de som har tariffestet rett til ekstra ferie gir tariffavtalen svar på om denne kan avholdes sammenhengende. Hvis det ikke står noe om det i tariffavtalen gjelder avtalefrihet, og arbeidsgiver har siste ordet.

Er det forskjell på hvor mye ferie ansatte har krav på i tariffbundne og ikke tariffbundne bedrifter?
I bedrifter hvor det ikke er gjort gjelde tariffavtale, er det kun ferielovens bestemmelser som regulerer hvor mye ferie man har rett til, hvis ikke det er avtalt bedre bestemmelser i den enkelte arbeidsavtale. I henhold til ferieloven har man krav på 25 virkedager. Lørdager regnes som virkedag, så dette tilsvarer 4 uker og en dag.

I bedrifter hvor det er gjort gjeldende tariffavtale, vil man ha krav på ytterligere 5 virkedager (inkl. lørdag) eller totalt 5 uker ferie.

Hvordan beregnes ferien for deltidsansatte?
Dersom en av de deltidsansatte er satt opp på ferie i en periode fra uke x til uke y vil alle dager fra mandag til lørdag regnes som ferie. Det vil si helt uavhengig av om en skulle arbeidet denne dagen eller ikke. En kan såldes være heldig eller uheldig med hvilke dager en er satt opp på ferie.

Hvor mye ferie har jeg som nyansatt kav på?
Hvis man er ansatt før 30. september og ikke har hatt ferie hos tidligere arbeidsgiver, har man krav på like lang feriefritid som alle andre. Hvis man begynner etter 30. september har man kun krav på 6 virkedager.

Nyansatte som ikke har full opptjening av feriepenger plikter bare å ta ut like mange feriedager som feriepengene dekker. Unntaket er hvis virksomheten legges ned under ferien, slik at arbeidsoppgavene forsvinner. I slike tilfeller plikter man å ta ferie selv om feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet.

Hvor mye feriepenger har jeg krav på?
Hvor mye du får i feriepenger avhenger i likhet med antall feriedager av om det er tariffavtale i bedriften eller ikke. Ferieloven sier at du minimum skal ha 10,2 prosent av brutto månedslønn, har du tariffavtale skal du ha 12 prosent. Er du over 60 skal du ha mer (se «Ekstraferie for eldre»). Noen arbeidsgivere gir imidlertid for en høyere feriepengesats selv om de ikke har innført tariffavtale.

Når kan jeg kreve feriepengene utbetalt?
Feriepenger skal kompensere for inntektsbortfall i ferien. Du har ikke krav på lønn i ferien, men får feriepenger i stedet.

Vanlig praksis er at arbeidsgiver utbetaler feriepengene i forbindelse med lønningen i juni, og samtidig foretar lønnstrekk for alle ferieukene. Dette istedenfor å foreta lønnstrekk og utbetale en forholdsmessig del av feriepengene før hver gang arbeidstaker tar ferie, som ferieloven legger opp til. Denne ordningen innebærer at du kan ta ut ferie, og likevel få utbetalt lønn i hvilken som helst måned i løpet av året.

Dersom din arbeidsgiver praktiserer ordningen med å utbetale deler av feriepengene og foreta lønnstrekk hver gang du tar ferie, har du krav på å få feriepengene utbetalt siste vanlige lønningsdag før ferien og senest en uke før ferien tar til.

Når får jeg feriepenger hvis jeg slutter i jobben?
Slutter du i jobben, kan du kreve å få utbetalt alle opptjente feriepenger senest i forbindelse med det avsluttende sluttoppgjør. Vær likevel oppmerksom på at du må betale skatt av feriepenger som utbetales i opptjeningsåret. Det kan derfor være lurt å vente til neste kalenderår med å få utbetalt disse.

Kan jeg kreve å avvikle ferie i oppsigelsestiden?
Arbeidsgiver har styringsrett når det gjelder fastsettelse av ferie, det vil si at de har siste ordet når ferien skal settes opp, med andre ord kan du ikke uten videre kreve det. Unntaket er dersom det ikke ellers vil være mulig å avvikle ferien innenfor hovedferieperioden (1. juni til 30. september) eller innenfor ferieåret. På den annen side kan arbeidsgiver heller ikke pålegge deg å avvikle ferie i oppsigelsestiden dersom du ikke samtykker til dette. Unntaket er hvis oppsigelsestiden din er tre måneder eller mer.

Hvor mye ferie kan jeg overføre?
Det fremkommer av ferieloven at arbeidstaker kan overføres 12 virkedager ferie til neste år. Man har også adgang til å forskuttere 12 virkedager ferie fra kommende år. Dette må avtales skriftlig, og arbeidsgiver kan motsette seg å inngå slik avtale.

Hvis det er arbeidsgivers skyld at ferien ikke ble avholdt, eller hvis man har blitt syk eller hatt foreldrepermisjon skal den resterende overføres til neste år, selv om restferien utgjør mer enn 12 virkedager. Merk at arbeidsgiver ikke lengre har adgang til å «betale seg ut» i slike tilfeller. Det er lovgivers ønske at alle arbeidstakere i Norge faktisk får avholdt den ferien man har krav på.

Hvilke bestemmelser som ferie gjelder for de som er 60 år eller mer?
Fra og med det året en arbeidstaker fyller 60 år har vedkommende rett på en uke ekstra ferie uavhengig av om vedkommende har rett på 4 uker + en dag eller ferieloven eller 5 uker etter tariffavtalen. Arbeidstakere bestemmer selv når denne ekstra uken skal tas, men skal varsle arbeidsgiver md minst to uker varsel. Arbeidsgiver kan avvise arbeidstakers krav om tidspunkt for uttak av ferie hvis tidspunktet skaper vesentlige vanskeligheter for produksjonen eller for systematisk ferieavvikling for bedriftens arbeidsstokk som helhet. Hvis ferieuken deles, kan arbeidstakeren bare kreve fri så mange dager som vedkommende skulle arbeidet i løpet av en uke. F.eks. vil en deltidsansatt som jobber tre dager pr uke, ha rette til tre feriedager hvis den ekstra ferien tas stykkevis.

Sykdom under ferie?
Syk før ferien
Hvis du blir 100 prosent sykmeldt før ferien, kan du kreve at ferien utsettes. Du må i så fall dokumentere sykdommen med legeerklæring, og gi beskjed om at du ønsker ferien utsatt, senest siste arbeidsdag du skulle hatt før ferien. Dette anbefaler vi å gjøre skriftlig.

Du kan velge å gjennomføre ferien som fastsatt til tross for at du er 100 prosent sykmeldt. Det er i så fall viktig at du gir beskjed til NAV og arbeidsgiver, slik at sykepengeutbetalingen stanses under ferien, og du får feriepenger fra arbeidsgiver i stedet. Du har ikke krav på både feriepenger og sykepenger samtidig.

Syk i ferien
Blir du 100 prosent sykmeldt i løpet av ferien, kan du kreve at de dagene du var sykemeldt utsettes og blir gitt som ny ferie senere samme år. Dette må du også dokumentere med legeerklæring. I tillegg må du må gi beskjed til arbeidsgiver om at du ønsker å utsette ferien, straks du er tilbake på jobb. Også dette anbefaler vi å gjøre skriftlig.

Delvis sykmeldt
Hvis du er delvis sykemeldt har du ikke krav på å få utsatt ferien din.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Frykter campingferie-eksplosjon til sommeren – ber godssjåfører være ekstra observante langs veiene

Det er ventet en eksplosjon i bilferie-turister til sommeren, noe som kan føre til en stor økning i campingbiler- og vogner langs norske veier. Yrkestrafikkforbundet råder godssjåfører til å være ekstra påpasselige og tålmodige.

Gikk opp nesten 80.000 kr. i lønn med tariffavtale

- Tariffavtaler er det fremste middelet man har for å ha reell innflytelse og medbestemmelse på egen arbeidsplass, sier forhandler i Yrkestrafikkforbundet, Petter Sommervold. Tillitsvalgt på Prime Cargo, Trond Karlsen, er glad for at de organiserte seg på arbeidsplassen. - Med tariffavtalen er alle tryggere, og med den hjelpen det enkelte medlemmet kan få er vi godt sikret, både individuelt og kollektivt på jobb gjennom medlemskapet.