Brudd på arbeidstider, kjøre- og hviletider, miljøkrim, sosial dumping, trygdemisbruk og skatteunndragelser er hva Vegvesenets krimenhet har avdekket.

Brudd på arbeidstider, kjøre- og hviletider, miljøkrim, sosial dumping, trygdemisbruk og skatteunndragelser er hva Vegvesenets krimenhet har avdekket.

Nå trengs sheriffer!

Alle som har lest cowboybøker kjenner begrepet «Loven vest for Pecos», ensbetydende med lovløshet. Nå har Vegvesenets krimenhet lagt fram en rapport som konkluderer med at det også i transportnæringen i Norge er nærmest fritt fram for organiserte banditter. Nå trengs mer effektive sheriffer som kan rydde opp blant transportkjeltringene.
query_builder PUBLISERT: January 25th, 2021
edit FORFATTER: Arne Danielsen

Tekst og foto: Arne Danielsen/Yrkestrafikk

Brudd på arbeidstider, kjøre- og hviletider, miljøkrim, sosial dumping, uholdbare arbeidsforhold, trygdemisbruk og skatteunndragelser er hva Vegvesenets krimenhet har avdekket etter opprettelsen i 2016. Nå er funnene oppsummert i en rapport som høsten 2020 ble framlagt for samferdselsministeren.

- Det var mer kriminalitet enn jeg trodde, og mye mer organisert enn jeg trodde. Det forteller meg at dette er aktører som har kunnet drive utenfor loven nærmest risikofritt, så når vi begynner å løfte på steinene, er det utrolig hva vi finner. Jeg har særlig blitt overrasket over å se i hvor stor grad arbeidstakere blir utnyttet, og hvor systematisk utnyttelsen foregår, uttalte lederen for krimgruppa til Lastebil.no.

Bedre håndhevelse
I juli 2020 vedtok Europaparlamentet den såkalte mobilitetspakka som regulerer godstransporten i Europa. De nye reglene gir en rekke tiltak for å bekjempe sosial dumping og fremme rettferdig transport. Dermed er det skapt et juridisk grunnlag for å bekjempe kriminaliteten.

Men dette er ikke nok. Det trengs også sheriffer med makt og myndighet til å håndheve de nye lovene. Veivesenets krimenhets faglige råd er å etablere en tverretatlig sammensatt gruppe, bestående av personell som er dyktige på transport fra de forskjellige etatene.

Virkemidlene må også tilpasses de reelle forholdene. Det holder ikke med tillitsbaserte kontroller overfor notoriske kriminelle. Det holder heller ikke med bøter som i praksis ikke kan innkreves.

info Visste du at...

...YTF også jobber internasjonalt, blant annet gjennom European Transport Workers' Federation (ETF)?

Her finner du ETFs Facebookside for veitransport, lik den for å holde deg oppdatert!

Også for varebiler
I kjølvannet av rapporten fra Vegvesenets krimenhet har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og FAFO på oppdrag fra Treparts bransjeprogram transport laget rapporten «Kartlegging av kjennetegn ved varebilsegmentet og konkurranseflaten mot øvrig godstransport på vei».

Også denne rapporten peker på utbredt sosial dumping og brudd på arbeidsmiljøloven. Tiltak som foreslåes er allmengjøring av tariffavtaler, krav om løyve, fartsskriver, kjøre- og hviletid og yrkessjåførkompetanse. Her er det også verdt å merke seg at de nye EU-reglene inkluderer varebiler mellom 2,5 og 3,5 tonn i kabotasjereglene.

Nye kjeltringsstreker
De kriminelle tar stadig i bruk nye kreative metoder for å omgå lover og regler. Et slovensk transportselskap forsøkte å langtidsleie en lastebil med danske registreringsskilter for på den måten omgå reglene for kabotasje i Danmark. Tilsynelatende framsto dermed virksomheten som dansk, og kjørte fast tur-retur mellom Århus og Køge. Men virksomheten var altså slovensk og sjåføren fra Makedonia.

Bilen ble stoppet i en rutinekontroll ved Storebelt. Politiet fortalte etterpå at dette var første gang de opplevde at danske skilter ble brukt i ulovlig kabotasje. De nye EU-reglene slår fast at brudd på kabotasjereglene kan føre til tap av lisens i hele EU/EØS-området.

Gjennomføringen av den såkalte politireformen har tidligere vært brukt som (bort)forklaring på at det ikke har vært mulig å innføre en tverrfaglig sheriff-tjeneste. Reformen ble vedtatt i 2015 med ferdigstillelse i 2020. Tida burde derfor være inne for å samle kreftene mot transportbandittene.

EU-vedtak om dumping i godsbransjen – Et lyspunkt?

EU-parlamentet vedtok torsdag sin holdning til det som kalles «Mobilitetspakke 1», og som omhandler godsbransjen i Europa. Nå skal de bli enige med EU-kommisjonen og Rådet.

Godsalliansen: Vi krever en Nasjonal transportplan som er ambisiøs på bærekraft og fører til kursendring

Godsalliansen, hvor forbundsleder Jim Klungnes er medlem, har skrevet dette innlegget om viktigheten av bærekraft i Nasjonal Transportplan.

Stopp frislipp i godsbransjen – Gi EU beskjed!

Stor europeisk e-postkampanje 24. og 25. mai mot nye forslag for godsbransjen.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.