Fra venstre: Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, YS-leder Erik Kollerud, forbundsleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund, forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet og Torstein Clausen Jystad, politisk rådgiver i NHO Transport.

Fra venstre: Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, YS-leder Erik Kollerud, forbundsleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund, forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet og Torstein Clausen Jystad, politisk rådgiver i NHO Transport.

Vil gjeninnføre krav om taxisentraler

YS, LO, Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Norges Taxiforbund og NHO Transport går sammen og ber Regjeringen og Stortinget justere den vedtatte yrkestransportloven før den settes i verk 1. november.
query_builder PUBLISERT: 2020-09-03
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Frislippet uten justeringene vi foreslår, vil frata hele taxinæringen konkurranse på like vilkår, det vil undergrave anstendige arbeidsforhold for en hel yrkesgruppe, og svekke norsk infrastruktur. Det vil også bli langt vanskeligere å sørge for tilstrekkelig kontroll på innbetaling av skatter og avgifter.

Erfaringer fra Sverige viser at tilbudet blir dyrere og dårligere for passasjerene, stikk i strid med hensikten med lovendringen.  Organisasjonene er sterkt bekymret for at mange vil starte med taxikjøring på utsiden av det regulerte og organiserte arbeidslivet, noe som vil skape et betydelig press på lønns- og arbeidsvilkår og bidra til sosial dumping.

Organisasjonene ber Regjeringen gjennomføre disse endringene i loven før den iverksettes 1. november:

1: Gjeninnfør kravet om at innehavere av drosjeløyver må være tilknyttet en taxisentral (med unntak av bostedsløyver som i dag). Der løyver gis til juridiske personer, skal det stilles krav om lønns- og arbeidsforhold i henhold til gjeldende tariffavtaler.

2: Stille krav til sentralene om størrelse, økonomi, og avtaler som sikrer ordnede lønns- og arbeidsvilkår blant løyvehavere og ansatte sjåfører.

3: Gi fylkeskommunene adgang til å videreføre lokale drosjereglementer, som via sentralene kan stille like krav til trygghet, klageadgang, tilbud av biler med rullestolramper, mv, og som sikrer de ansatte rettigheter etter arbeidsmiljøloven for innflytelse og medvirkning.

Les hele dokumentet her