Tidkrevende og spennende arbeid i partssammensatt utvalg

Det partssammensatte utvalget kom i gang med sitt arbeid i januar og må fullføre dette i god tid før hovedoppgjøret neste vår. Covid-19-restriksjonene og digitale møter gjorde det vanskelig å komme skikkelig i gang på nyåret, men overgang til fysiske møter har satt fart i arbeidet.
query_builder PUBLISERT: October 14th, 2021
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Opprettelse av et partssammensatt utvalg for å vurdere en del konkrete problemstillinger er nedfelt i Riksmeklerens møtebok av 01.10.20, og utvalget fikk et endelig mandat i desember i fjor. Da var også utvalgets sammensetning klar, og dette består av syv personer fra arbeidstakerorganisasjonene og seks representanter for arbeidsgiversiden. Utvalget rapporter til en egen styringsgruppe på fire medlemmer pluss en sekretær.

Omfattende mandat
Ifølge mandatet skulle utvalget først utarbeide et grunnlagsdokument, som skulle belyse sannsynlig teknisk utvikling de neste fem årene. I tillegg skulle konsekvenser for kollektivsektoren angis.

- Dette arbeidet er vi ferdig med, men vi opplever at "teknologisk utvikling" er et tema som ikke står stille. Det er dermed godt mulig at vi underveis må se på analysene på nytt, sier Roger Moum. Han er koordinator for LO-siden av utvalget.

I etterkant av diskusjonene om teknisk utvikling skulle utvalget se på arbeidstidsordningene. Det skulle legges spesiell vekt på hvorvidt teknologien vil kunne åpne for nye måter å organisere arbeidsdagen på. Mulige endringer burde være til fordel for både arbeidstakere og arbeidsgivere.

- Dette arbeidet har avdekket at det antakelig vil være mye å hente ved at partene lokalt får en bedre forståelse for hvordan planverktøyene virker. Det er også viktig å vurdere hvilke muligheter som ligger i dagens tariffavtale, sier Trude Valle, som er koordinator for Yrkestrafikkforbundets gruppe.

Utvalget har etter hvert gått over til å utrede problemstillingene fra tariffoppgjøret 2020. Mulige tiltak for å skape flere hele stillinger skal også utredes.

Gode og åpne diskusjoner
- Arbeidet er heldigvis preget av tillit. Det er lov å tenke høyt, uten at det blir brukt mot noen. Ved å diskutere ulike problemstillinger på denne måten får man en bedre forståelse. Forhåpentligvis kan man også peke på mulige løsninger, sier Johannes Straume, som er arbeidsgiversidens koordinator.

- Det er viktig å huske at partssammensatt utvalg ikke skal forhandle, men kun utrede og belyse utfordringer og muligheter beskrevet i mandatet. Dette arbeidet vil igjen kunne danne et godt grunnlag for forhandlingene under hovedoppgjøret i april-mai 2022, avslutter Moum.

Dette er innholdet i forhandlingsløsningen

Her finner du hovedtrekkene i det anbefalte forslaget.

Styringsgruppen for utvalgsarbeid på BBA

I tariffrevisjonen på Bussbransjeavtalen ble det avtalt et omfattende utvalgsarbeid i perioden. Styringsgruppen som skal lede arbeidet er nå oppnevnt.

Mellomoppgjøret 2021: Hva betyr egentlig 2,7 prosent økning?

Søndag 12. april kom YS og NHO til enighet i mellomoppgjøret 2021. Rammen på lønnsøkningen er anslått til 2,7 prosent.