I møte med SV for å diskutere Nasjonal Transportplan 2025-2036

Forbundsleder Jim Klungnes og forhandler Kristine Martinsen deltok i starten av januar på et viktig innspillsmøte med Mona Fagerås fra Sosialistisk Venstreparti (SV), medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Her ble Yrkestrafikkforbundets innspill til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025-2036 diskutert.
query_builder PUBLISERT: January 10th, 2024
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

På møtet kom Yrkestrafikkforbundet med viktige innspill til Nasjonal transportplan 2025-2036. Møtet med SV ga muligheten til å diskutere tre kritiske områder som krever riktige prioriteringer og ressurser for å sikre en trygg, effektiv og bærekraftig fremtid for norsk transport.

Fra venstre: Kristine Martinsen (YTF), Mona Fagerås (SV og Jim Klungnes (YTF). Yrkestrafikkforbundet oppfordret Sosialistisk Venstreparti (SV) til å vurdere disse forslagene nøye, og inkludere dem i arbeidet med Nasjonal transportplan for å sikre en trygg og rettferdig fremtid for norsk transport. Fra venstre: Kristine Martinsen (YTF), Mona Fagerås (SV og Jim Klungnes (YTF).

Her er YTFs innspill:

1. Styrking av Fylkesveinettet

Det første området som ble tatt opp var behovet for en omfattende styrking av fylkesveinettet. Yrkestrafikkforbundet påpekte den vedvarende underfinansieringen av fylkesveiene, som har ført til forfall over flere år. Et konkret eksempel er Vestfold og Telemark, hvor det kreves over 8 milliarder kroner for å oppgradere fylkesveinettet til tilfredsstillende standard. Denne underfinansieringen har også dramatiske konsekvenser for veisikkerheten.

Dårlige veger? Meld fra på vegklage.ytf.no

I Norge finnes rundt 100 000 km offentlig vei. Store deler av vegnettet har behov for utbedring, men myndighetene vet ikke alltid hvor det er størst behov for innsats og hvor mye penger som trengs. Dette kan du hjelpe til med å skape klarhet i.

Yrkestrafikkforbundet etterlyser en plan som tar hensyn til dagens standard, trafikkmengde, ulykkesstatistikk og klimaendringer. Målet er å redusere vedlikeholdsetterslepet og oppgradere infrastrukturen for å møte fremtidens behov for veisikkerhet og bærekraft.

2. Investering i Kollektivtransport

Kollektivtransportsektoren har møtt betydelige utfordringer, spesielt i kjølvannet av pandemien. Driftskostnadene har økt, og inntektene har falt, noe som har skapt press på finansieringen. Dette har ført til bekymringer for tilgjengeligheten av kollektivtransporten, spesielt i distriktene.

Yrkestrafikkforbundet har fremmet krav til Statsbudsjettet 2024

Den siste uken har Yrkestrafikkforbundet levert en rekke viktige innspill til ulike stortingskomiteer i deres arbeids med statsbudsjettet for 2024, og har satt fokus på avgjørende områder innen transportsektoren. Forbundet påpekte blant annet behovet for økte ressurser og tiltak for å håndtere utfordringer knyttet til lovløse transporttjenester, kollektivtransport og ulovlig overvåking av sjåfører.

Yrkestrafikkforbundet har påpekt viktigheten av tilstrekkelig finansiering for å opprettholde og forbedre kollektivtjenestene. Dette er avgjørende for å sikre at kollektivtransporten forblir et inkluderende og bærekraftig alternativ for hele befolkningen. Det ble også understreket at investeringer i menneskene som opererer kollektivtransporten er like viktige som investeringer i infrastruktur.

3. Utvikling av døgnhvileplasser for Langtransportsjåfører

Yrkestrafikkforbundet satte også fokus på behovet for flere døgnhvileplasser for langtransportsjåfører. Mangel på slike plasser har tvunget sjåførene til å ta nødvendige pauser på steder som ikke egner seg for hvile, noe som truer både deres velferd og trafikksikkerheten.

Med målet om å etablere 80 døgnhvileplasser innen 2023, har fremdriften vært langsom. Yrkestrafikkforbundet argumenterte for at det haster med å øke tempoet og finansieringen for å oppfylle dette målet. Dette vil forbedre arbeidsforholdene for langtransportsjåfører og bidra til økt trafikksikkerhet på norske veier.

Bussjåførene trenger bedre kollisjonssikkerhet

Et femtitalls representanter fra norsk bussbransje, med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i spissen deltok på verdens største bussmesse i Brussel 10. oktober for å fremme kollisjonssikkerhet for bussførere i Europa. Yrkestrafikkforbundet er blant annet representert med sin sikkehetsgruppe, bestående av tre aktive bussførere.