Yrkestrafikkforbundet har fremmet krav til Statsbudsjettet 2024

Den siste uken har Yrkestrafikkforbundet levert en rekke viktige innspill til ulike stortingskomiteer i deres arbeids med statsbudsjettet for 2024, og har satt fokus på avgjørende områder innen transportsektoren. Forbundet påpekte blant annet behovet for økte ressurser og tiltak for å håndtere utfordringer knyttet til lovløse transporttjenester, kollektivtransport og ulovlig overvåking av sjåfører.
query_builder PUBLISERT: October 27th, 2023
edit FORFATTER: Adrian Pracon
Josefine Wærstad, advokat og leder for juridisk avdeling i YTF

Arbeidsliv

I møte med arbeids- og sosialkomiteen har Yrkestrafikkforbundet etterlyst økte midler til Arbeidstilsynet. Det er nødvendig å intensivere innsatsen mot lovløse aktører, spesielt innen varebilbransjen. Dette er en bransje som bærer preg av at kriminelle nettverk bruker bransjen til å hvitvaske penger og driver sosial dumping.

Det var et tydelig budskap fra YTFs advokat og leder av juridisk avdeling, Josefine Wærstad; Arbeidstilsynet må få mer midler til å bekjempe useriøse og kriminelle aktører i transportbransjen.

Å styrke Arbeidstilsynets tilsynsaktiviteter vil bidra til at man kan kreve allmengjøring og minstelønn for de som kjører varebil, som igjen vil gjøre det mindre attraktivt for kriminelle å utnytte sårbare arbeidstakere for hvitvasking av penger, poengterte Wærstad.

Kommunikasjonssjef i YTF Adrian Pracon

Samferdsel

Transport- og kommunikasjonskomiteen mottok også krav fra Yrkestrafikkforbundets, der vektleggingen var på å styrke kollektivtilbudet i etterkant av pandemien. Forbundet understreker også behovet for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Dette kommer som en viktig respons på de utfordringene som har oppstått som følge av redusert aktivitet under pandemien.

YTFs kommunikasjonssjef Adrian Pracon la særlig vekt på at det er en politisk feilprioritering å la fylkesveiene forfalle. I Norge er nesten halvparten av veiene fylkesveier. Derimot bevilges det 9 kroner pr meter til vedlikehold av fylkesveiene, mens riksveier får 1000 kr pr meter.

Samtidig argumenterte han for behovet for flere døgnhvileplasser for langtransport for å sikre trygge og tilrettelagte hvileforhold for sjåfører på veiene.

Rådgiver i YTFs forhandlingsavdeling Rameen Sheikh

Overvåking av sjåfører

YTF kom også med krav til kommunal- og forvaltningskomiteen, hvor Yrkestrafikkforbundet fremmet den økende overvåking av sjåfører i arbeidstiden. Forbundet har krevd økte midler til datatilsynet for å styrke deres rolle, som eneste kontrollorgan, til å fatte vedtak i saker som involverer overvåking av sjåfører.

YTFs rådgiver Rameen Sheikh fremmet innspillet til komiteen og påpekte at Yrkestrafikkforbundet har levert klage på overvåking av bussjåfører så sent som i 2018, uten at det har blitt gjort vedtak hos Datatilsynet. Sheikh påpekte at det derfor er nødvendig å styrke Datatilsynet så de kan få nok midler til å møte den økte saksmengden de står ovenfor, så arbeidstakere slipper å vente i årevis på endelig vedtak.

 

Yrkestrafikkforbundet forventer at stortingskomiteene jobber tar med seg disse innspillene og at det endelige statsbudsjettet for 2024 reflekterer de nødvendige tiltakene for å sikre en trygg, bærekraftig og effektiv transportsektor i Norge.

Slik påvirker statsbudsjettet deg Statsbudsjettet: Frykter et uhåndterlig etterslep Statsbudsjettet: Skuffende lite til sikkerhet på veien