Dette er transportbransjens nye regler

Fredag 14. oktober la Samferdselsdepartementet frem nye regler for veitransport. Både kjøre- og hviletid, bruk av fartsskriver og regler om yrkes- og markedstilgang blir påvirket.
query_builder PUBLISERT: October 14th, 2022
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Varebiler omfattes
Det blir innført løyveplikt for transport med varebil med tillatt totalvekt over 2,5 tonn. Da blir det krav til etablering i EØS-området, god vandel, tilstrekkelig økonomisk evne og faglig kompetanse. Kabotasjereglene vil også gjelde for slik transport, melder regjeringen.

- Det vil innføres kjøre- og hviletidsregler og plikt til å ha fartsskriver i kjøretøyet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Kjøre- og hviletidsregler samt fartsskriver for varebiler blir først innført i 2026.

Starter opprydning!

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil rydde opp i veitransportbransjen og bedre kollisjonssikkerheten for bussjåførene. Statsråden understreker kraftig nødvendigheten av at de ansatte og deres organisasjoner involveres i prosessene.

Hjemreise
I de nye reglene skal arbeidsgiver legge til rette for at sjåførene skal kunne reise hjem i løpet av en fireukersperiode. Kjøretøy i internasjonal transport vil bli nødt til å returnere til driftssenteret i hjemlandet minst hver 8. uke.

Regjeringen melder at for godstransport kan det som tidligere utføres tre oppdrag på syv dager, men med en «fryseperiode» på fire dager etter siste oppdrag der kjøretøy ikke kan utføre kabotasje i Norge.

Gledelig, men litt defensivt
Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes er godt fornøyd med at nytt regelverk endelig kommer på plass, men synes regjeringen er for defensive med å innføre deler av regelverket.

EU-forslag om godstransport er klart

Helt siden mai 2017 har det vært diskusjoner i EU om den såkalte mobilitetspakken, som skal regulere godstransporten i Europa. 12. desember var forhandlingene mellom kommisjonen, rådet og parlamentet i EU ferdige og de la fram sitt felles kompromiss.

- Disse reglene har vi jobbet med i flere år, og Yrkestrafikkforbundet var svært delaktige i arbeidet med å påvirke EU i riktig retning, sammen med European Transport Workers Federation (ETF). Det er gledelig å se at vi nå får flere gode verktøy for å luke ut useriøse utenlandske aktører som bruker sosial dumping for å utkonkurrere seriøse norske aktører, uttaler Klungnes.

- Derimot mener jeg regjeringen er litt defensive med innføringen av noen regler for varebiler. De har alle muligheter til å fremskynde innføring av kjøre- og hviletidsregler og krav om fartsskriver for varebiler over 2,5 tonn. I stedet venter de til den siste mulige frist EU har satt for implementeringen, som først er i 2026. Her kunne de vært lenger fremme i skoene, konstaterer Klungnes.

-  Jeg er ikke i tvil om at varebiler ned til 2,5 tonn i økende grad spiser seg inn på markedet som lastebiler over 3,5 tonn burde operere i. Det bekreftes også av våre medlemmer og tillitsvalgte. Ikke bare utkonkurrerer dette seriøse norske godsbedrifter, det er også trafikkfarlig når så mange varebiler kjører rundt på norske veier med en last de ikke er bygget for. Nå må vi vente til 2026 for å få på plass viktige regler for dette nesten lovløse området i transportbransjen, utdyper Klungnes.

Regjeringen har varslet en storrengjøring i arbeidslivet og vil legge frem en tiltakspakke i løpet av høsten.

YS Pensjon - kort vei til høyere lønn som pensjonist

Med egen pensjonskonto samles pensjonen din automatisk hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør. Du vil ikke lenger ha opptjent pensjon litt her og der i ulike selskap. Dette vil gi deg bedre oversikt, mer kontroll, lavere kostnader – og mer i pensjon. Merk at egen pensjonskonto gjelder for deg som jobber i det private og har en innskuddspensjon.

- Fremleggingen av regjeringens tiltakspakke er noe jeg ser frem til. Dagens varslede regelendringer må ses i sammenheng med tiltakspakken. Det hjelper lite med gode regler om man ikke følger opp med flere og bedre kontroller. Vi kommer tilbake med en nærmere vurdering av regjeringens totale grep for en seriøs veitransport når tiltakspakken foreligger, avslutter Klungnes.

Dette er reglene:

Fra og med 1. november innføres disse reglene:

  • Krav om løyve for varebiler i internasjonal transport. Transportørene må oppfylle krav til etablering, vandel, økonomi og fagkompetanse.

  • Kabotasjereglene vil gjelde for internasjonal transport med varebiler.

  • Krav om at kjøretøyet skal vende tilbake til etableringslandet hver 8. uke.

  • Krav om at transportforetaket må sikre at sjåføren får tilbringe minst én normal ukehvil hjemme i løpet av hver fireukersperiode, forbud mot ukehvil i kjøretøyet og forbud mot avlønning basert på hvor raskt sjåføren leverer varene.

  • Det innføres en «frysperiode» på 4 dager etter siste utførte kabotasjeoppdrag der utenlandske kjøretøy ikke kan utføre kabotasje i Norge.

Fra 2026 innføres disse reglene:

  • Innføring av kjøre- og hviletidsregler ved internasjonal transport med varebiler med tillatt totalvekt mellom 2,5 og 3,5 tonn.

  • Innføring av krav om fartsskriver ved internasjonal transport med varebiler med tillatt totalvekt mellom 2,5 og 3,5 tonn.