Forhandler Petter Sommervold deltok på vegne av YTFs medlemmer. Foto: Jonas Ruud

Forhandler Petter Sommervold deltok på vegne av YTFs medlemmer. Foto: Jonas Ruud

Enighet på Bedriftsavtalen i Samfunnsbedriftene

Lønnsoppgjøret for YTFs medlemmer på Bedriftsavtalen i Samfunnsbedriftene har en økonomisk ramme på 3,84 %, og gir alle et lønnstillegg på minimum 12.000 kroner. I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger.
query_builder PUBLISERT: June 10th, 2022
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

YTF, som er representert i YS Kommune sitt forhandlingsutvalg, fikk gjennomslag for flere viktige krav. Det blir endringer i garantilønnstabellen, de tillitsvalgtes rolle i lokale lønnsforhandlinger styrkes og de sentrale partene får bedre kontroll på lønnsdannelsen. I tillegg blir det gode endringer i lønnsansiennitet, kompetanse og ubekvemstillegg. Partene er etter en lengre prosess også enige om at havn tas inn som ny bransje i overenskomsten. 
 
– Vi har fått gjennomslag for mange av våre krav i årets tariffoppgjør med Samfunnsbedriftene. Den økonomiske ramma er på linje med kommunesektoren for øvrig. De sentrale tilleggene, hevingen av garantilønnssatsene og ubekvemstilleggene kombinert med potten som settes av til lokale lønnsforhandlinger er vesentlige bidrag til reallønnsvekst for våre medlemmer på avtalen. Dette er ekstra viktig i en tid der alle kjenner på de økende prisene på det meste, sier YTFs forhandler Petter Sommervold.

Lønnstillegg 

Ufaglærte får kr 12.000 i lønnstillegg uavhengig av ansiennitet. 

Fagarbeidere får kr 13.000 i lønnstillegg. 

Fagarbeidere med fagskole får kr 14.000 i lønnstillegg. 

Ledere og andre uten garantilønn i gruppe 1 får 2,6 % i lønnstillegg 

I tillegg heves garantilønnssatsene med mer enn det generelle tillegget, og stigen for ansiennitetstillegg jevnes ut. Tilleggene blir for alle ansiennitetsgrupper 10.000 kroner. Det er også satt av 1 % til lokale forhandlinger. Frist for gjennomføring av disse er 15.10.2022.  
 
Som følge av at det i år er satt av penger til lokale forhandlinger, kan nå også en eventuell uenighet om fordeling av lønnstilleggene ankes inn til de sentrale parter. 


Ubekvemstillegg 

Lørdags- og søndagstillegget økes fra 55 til minst 58 kroner pr time. Fra 01.01.23 økes det ytterligere til 70 kroner pr. time. 

Kveldstillegget for de som arbeider skift eller turnus økes fra 59 til minst 62 kroner. Fra 01.01.23 økes det ytterligere til 70 kroner pr. time. 

Arbeidstakere som ikke går skift eller turnus, skal ha et kvelds- og nattillegg på minst 28 kroner pr. time. Fra 01.01.23 økes også dette ytterligere til 32 kroner pr. time.


Kompetanse og ansiennitet  
 
- Vi er fornøyd med at lønnsansiennitet fastsatt etter 1. mai 2022 skal godskrive all tidligere yrkeserfaring, uavhengig av om den er relevant eller ikke og uavhengig av om den er fra offentlig eller privat sektor, sier forhandler Sommervold. I tillegg skal relevant videreutdanning etter avtale og i tråd med lokal kompetanseutviklingsplan, gi opprykk til relevant ny stillingskode, og tariffavtalens tekst om hvordan partene lokalt skal jobbe med kompetansehevende er styrket.