Retningslinjer for bistand av advokatene

Medlemmer i Yrkestrafikkforbundet har rett til bistand etter to måneders medlemskap. Problemstilling som man ønsker hjelp til, må ha oppstått etter dette tidspunkt og ha tilknytning til det arbeidsforhold du betaler kontingent for. Karantenetiden gjelder ikke medlem som melder seg overgang fra en annen arbeidstakerorganisasjon hvor vedkommende har vært medlem i mer enn to måneder. Kontingenten må til enhver tid være innbetalt og ajour for å få rett til advokatbistand.

Ved mottakelse av sak, sender Yrkestrafikkforbundet en bekreftelse på at saken er mottatt. Dersom henvendelsen medfører at advokaten vil opptre som prosessfullmektig for medlemmet, sendes en prosessfullmakt til medlemmet. Denne må signeres og returneres til advokaten.

Advokatenes bistand er vederlagsfri. Dersom medlemmet blir dømt i staffesaken, må medlemmet selv dekke boten og eventuelle idømte saksomkostninger.

Det er en forutsetning at medlemmet ikke holder tilbake, eller gir uriktige opplysninger i saken, og følger advokatens råd om opplegg av saken. Dersom dette ikke overholdes, vil advokatene i YTF kunne trekke seg fra oppdraget.

Bistand fra advokat i YTF forutsetter at annen advokat ikke er engasjert i saken fra før. Velger et medlem å engasjere en annen advokat, er man forpliktet å dekke utgiftene til denne selv.

Advokatene bistår ikke i straffesaker og førerkortbeslag som gjelder fartsovertredelser, eller hvor det er mistanke om rus/kjøring i alkoholpåvirket tilstand.