Spørsmål og svar om streik

Ved en eventuell streik er det mange spørsmål, og vi har svart på de vanligste spørsmålene nedenfor. Denne siden blir oppdatert fortløpende dersom vi får inn nye spørsmål som ikke er besvart allerede.
query_builder PUBLISERT: April 11th, 2023
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

Hvorfor streiker YTF/YS?

Hvis det blir streik er det fordi arbeidsgiver ikke har innfridd viktige krav under forhandlingene/meklingen.

 

Hvordan vet den enkelte når man skal legge ned arbeidet og starte å streike?

Gå på jobb som normalt frem til du får beskjed om noe annet. Medlemmer som er tatt ut i streik vil få informasjon fra YTF når streiken er et faktum. Ta ellers kontakt med din lokale tillitsvalgte.

Sørg for at kontaktinformasjonen din er korrekt her

 

Hvem kan bli tatt ut i streik?

Alle som er organisert og omfattet av tariffavtalen som forhandles, kan bli tatt ut i streik. YTF/YS bestemmer hvem som skal tas ut og gir beskjed til arbeidsgiverorganisasjonen. Dette heter plassfratreden, og må gjøres fire dager før streiken kan starte.

 

Kan jeg slippe å streike, selv om jeg blir tatt ut i streik?

Nei. Alle som er omfattet av streiken må streike.

 

Kan jeg melde meg ut av YTF og unngå streik?

Nei, hvis du var medlem da plassoppsigelsen ble sendt 30. mars, må du streike hvis du er tatt ut. Det hjelper ikke å melde seg ut. Eneste konsekvens av en utmelding vil være at man ikke mottar streikebidrag fra YTF. Dersom man jobber under streiken, er man en streikebryter.

 

Kan jeg melde meg inn i YTF og dermed bli med i streiken?

YTF tar ikke imot innmeldinger etter 10. april.

Innmeldinger etter dette legges derfor på vent, og registreres først etter at streiken er avblåst. 

Kan jeg få vite når jeg blir tatt ut i streik?

Det følger av hovedavtalen at arbeidsgiverforeningene skal varsles først om streikeuttaket. Det betyr at vi ikke kan fortelle hvilke plan vi har for videre uttak før plassfratreden er sendt til arbeidsgiverorganisasjonen.

 

Hvor mange dager på forhånd kan jeg få vite at jeg skal streike?

Streikeuttaket meldes fire dager før man kan gå ut i streik. Hvis et varsel sendes på mandag, skal de det varsles for, starte å streike på lørdag.

 

Hvem har rett på streikebidrag?

Medlemmer som er tatt ut i streik vil ha rett på streikebidrag forutsatt at de oppfyller sine plikter under streiken. En vesentlig plikt er å stå streikevakt.

 

Jeg er blitt syk og kan ikke stå streikevakt. Hva gjør jeg?

Du må melde fra til lokal streikekomite. Videre må du fremlegge sykemelding slik at du ikke får trekk i streikebidraget. Får du sykepenger fra NAV, vil du ikke ha rett på streikebidrag i tillegg.

Hva får jeg i streikebidrag?

Streikebidraget settes til kr 4162 pr. uke. Bidraget gis for 5 dager av en kalenderuke. I tillegg ytes en ekstra stønad til enslige forsørgere som er i streik med kr. 500 pr. barn under 18 år pr uke.

Streikebidraget er skattefritt.

 

Jeg jobber i 70 % stilling. Får jeg fullt streikebidrag?

Medlemmene får utbetalt streikebidrag i henhold til stillingsprosent. 100% stilling = 100 % streikebidrag. 70 % stilling = 70% streikebidrag.

 

Jeg er timesjåfør. Hvordan beregnes min stillingsprosent og dermed streikebidrag?

Det beregnes på et snitt av det du har jobbet de tre siste månedene. Hvis du har hatt ferie og jobbet lite, ser vi bort fra denne måneden og beregner snittet av tre av de fire siste måneder.  

 

Får pensjonister streikebidrag?

Ja, pensjonister får samme streikebidrag som alle andre i samsvar med stillingsprosent.

 

Får læringer streikebidrag?

Lærlinger er i utgangspunktet ikke omfattet av konflikten og skal jobbe som normalt.

Hvis lærlinger blir permittert på grunn av streiken får de streikebidrag når permitteringen iverksettes. Lærlingene får fullt streikebidrag. Lærlingene må selv sørge for at de blir meldt inn som berettiget til streikebidrag av tillitsvalgt.

 

Jeg er ansatt hos en annen arbeidsgiver. Får jeg streikebidrag?

Streikebidrag ytes ikke til medlemmer som mottar lønn fra andre arbeidsgivere under streiken.

 

Får funksjonærer eller andre som permitteres på grunn av streiken streikebidrag?

Hvis man ikke er omfattet av streiken, men andre arbeidstakergrupper rammes, skal man fortsette å gå på jobb. Dette er typisk funksjonærer på arbeidsplasser hvor arbeiderne er tatt ut i streik.   

Hvis man blir permittert på grunn av streiken kan man ha krav på dagpenger og må søke NAV snarest. Man har tidligst krav på dagpenger fra søknad.  

Hvis man får avslag på dagpenger fordi NAV vurderer at man har egeninteresse i streiken vil YTF utbetale streikebidrag i stedet. Dette melder du om via din tillitsvalgt. Legg ved avslaget på søknaden om dagpenger.  

Hvordan utbetales streikebidraget?

YTF sentralt utbetaler streikebidraget til hvert enkelt medlem. Den lokale streikekomiteen må lage lister over hvem som skal ha bidrag med all den informasjonen vi trenger. Hvert enkelt medlem går inn Min side og fyller inn kontonummer og søker om streikebidrag.

 

Hvis vi streiker sammen med andre forbund, kan deres medlemmer få mer i streikebidrag enn meg?

Hvert enkelte forbund bestemmer selv hva som gis i streikebidrag. Dette kan derfor variere fra forbund til forbund.

 

Hva er streikebryteri?

Det er hvis arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikten utfører arbeid som ellers utføres av de streikende. Hvis streikebryteri observeres, meldes det til lokal streikeledelse. Hvis man ikke klarer å stoppe streikebryteri lokalt, meldes dette til den sentrale streikeledelse i YTF/YS.

 

Kan daglig leder og andre ledere utføre streikerammet arbeid?

Daglig leder og sentrale ledere kan utføre slikt arbeid. YTF mener at øvrige ledere ikke kan utføre slikt arbeid.

 

Hva skjer med arbeidstakere som ikke er tatt ut i streik?

Disse skal i utgangspunktet arbeide som normalt. De risikerer imidlertid å bli permittert dersom de ikke lenger kan sysselsettes på rasjonell måte. Se hovedavtalen § 7.  Det skal i så fall gis 14 dagers varsel (kan gis betinget).

YTF-medlemmer som blir permittert, vil få streikebidrag dersom de ikke har rett på dagpenger.

Permitterte uten fagforeningsmedlemskap vil ikke ha rett på dagpenger fra NAV da de har interesse av utfallet av streiken. De vil derfor ha et løpende lønnstap så lenge streiken varer.

Hva skal vi som streiker gjøre mens streiken pågår?

Du skal sørge for å holde deg orientert om streiken. I tillegg skal du følge instruksene fra lokal streikekomite. Du skal også delta på streikemøter og stå streikevakt. Streik er ikke ferie, men arbeidskamp.

 

Hva slags oppgave har streikevaktene?

Streikevaktene skal sørge for at ingen utfører streikerammet arbeid. Streikevakter skal opptre med ro og saklig. De skal sørge for at det ikke oppstår tilspissede situasjoner.

 

Har jeg rett til adgang på arbeidsplass under streiken?

Nei. Du kan ikke oppholde deg på arbeidsplassen med mindre den lokale streikeledelsen har gjort avtale med arbeidsgiver om at dere kan oppholde dere der. Streikevaktene tar oppstillingen utenfor arbeidsplassen.

 

Hva skal jeg gjøre hvis jeg er på tjenestereise når streiken bryter ut?

Da må du kontakte arbeidsgiver for å avklare om de dekker kostander til retur. YTF mener at arbeidsgiver plikter å dekke kostnadene. Arbeidet/kurs/møter avsluttes umiddelbart.

 

Kan jeg gå på kurs i arbeidsgiver regi/betalt av arbeidsgiver under streiken, f.eks. YSK?

Utgangspunktet er at hvis du er tatt ut i streik, kan du ikke delta på kurs i regis av arbeidsgiver.

Vedrørende YSK:

YTF oppfordrer lokale parter til å finne løsninger lokalt slik at YSK kurs kan gjennomføres under streiken.

 

Kan medlemmer som ikke er tatt ut i streik bli ilagt ekstrakontingent på grunn av streiken?

Ja, det kan de. Forbundsstyret fatter eventuelt vedtak hvis det er aktuelt.

 

Jeg får mobiltelefon betalt av min arbeidsgiver. Må jeg levere den inn under streiken?

Ja, det er utgangspunktet, men det avhenger av hvilken avtale du har med arbeidsgiver og bør avklares med denne.

 

Må nøkler og pengeveske leveres til arbeidsgiver mens jeg streiker?

Dersom arbeidsgiver krever det, skal den streikende innlevere nøkler som tilhører arbeidsplassen. Tilsvarende gjelder også for utlevert veskebeholdning eller annet utstyr som tilhører arbeidsgiver.

 

Hva skjer hvis jeg har avtalt ferie under streiken?
I henhold til ferielovens bestemmelse skal ferien avvikles etter lovens alminnelige regler også ved lovlig arbeidskonflikt. Feriegodtgjørelse utbetales på vanlig måte. Ferie som allerede er under avvikling ved streikens utbrudd, kan gjennomføres.

 

Kan jeg ta ut avspasering/timebank under streiken?

Nei. Du kan ikke ta ut avspasering eller timebank under streik.

 

Hva med permisjoner?

Permisjon som er innvilget før streiken tar til, kan gjennomføres som avtalt. Tilsvarende også for permisjoner som pågår. For øvrig har ingen av de som omfattes av streiken rett til permisjon.

 

Hva skjer hvis jeg blir syk mens jeg streiker?

Du har krav på sykepenger dersom du ble sykemeldt før arbeidsstansen. NAV overtar ansvaret for utbetaling av sykepenger fra den dagen streiken iverksettes, men det skjer ikke automatisk. Du må derfor sende søknad om sykepenger til NAV.

Dersom du blir syk etter at arbeidsstansen har startet, har du ikke krav på sykepenger. Du vil da få utbetalt streikebidrag i stedet.

Les mer på nav.no. 

Hvilke regler gjelder for lærlinger i forbindelse med streik?

Lærlinger er i utgangspunktet ikke omfattet av arbeidskonflikter. Mer informasjon om lærlingers stilling under arbeidskonflikt finnes i Hovedavtalens § 3-2.

 

Hva gjelder for de som er permitterte før streiken begynte?

Hvis ikke annet er spesifisert, gjelder streikeuttaket alle som er omfattet av tariffavtalen, også de som er permitterte.

De permitterte vil trolig miste rett til dagpenger imens streiken pågår. Dersom medlemmer dokumenterer at NAV stanser dagpengene imens streiken pågår, har de rett til streikebidrag.

 

Har jeg rett til lønnsutbetaling fra arbeidsgiver under streiken?

Arbeidsgivers plikt til å betale lønn og annen godtgjørelse faller bort under en streik. Arbeidstakeren har derimot krav på å få utbetalt lønn mv. som er opptjent før streikens iverksettelse ved avtalt dato for lønnsutbetaling.

 

Blir jeg meldt ut av pensjonsordningen når jeg streiker?

Medlemskap i bedriftens pensjonsordning opprettholdes i streikeperioden.

 

Hva med andre forsikringer som yrkesskadeforsikring?

De forsikringene du har i Gjensidige fordi du er medlem i YTF blir ikke påvirket av streiken.

Kollektive forsikringer du har via arbeidsgiver kan påvirkes av streiken. YTF har tegnet kollektiv yrkesskadeforsikring for medlemmene som er i streik, sånn at dette er ivaretatt.

 

Hvordan avsluttes streiker?

Det kan skje ved at partene blir enige gjennom forhandlinger, frivillig eller tvungen mekling, eller ved lønnsnemd.

Streiken kan avsluttes på kort varsel. Det betyr at du må være klar til å stille på arbeid på kort varsel.

 

Konfliktberedskap

Yrkestrafikkforbundet har laget en plan for hva medlemmer og tillitsvalgte skal gjøre før, under og etter en eventuell streik.

YS har brutt forhandlingene med NHO

Torsdag brøt YS forhandlingene med NHO, og årets mellomoppgjør går nå til mekling. Leder av YS Privat, Anneli Nyberg, sier det har vært liten fremgang i forhandlingene og at bruddet var unngåelig.